Правилник од дисциплинској одговорности ученика

ПРАВИЛНИК

 о дисциплинској и материјалној одговорности ученика  ЈУ Основне школе  „Холандија“ Слатина

 

 На основу члана 78. 79. 80. и 81. Закона о основном  васпитању и образовању (”Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17, 31/18 и 84/19), члана  28., 29. и 30. Правилника о оцјењивању ученика у основној школи (”Службени гласник Републике Српске” број 44/12) и члана 50., 51. и 52. Статута ЈУ Основне школе „ Холандија“  Слатина, Школски одбор на сједници одржаној  06. 12. 2019.  године доноси 

ПРАВИЛНИК

о дисциплинској и материјалној одговорности ученика ЈУ Основне школе  „Холандија“ Слатина

 

 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

 Овим Правилником се утврђује дисциплинска и материјална одговорност ученика ЈУ Основне школе ”Холандија” Слатина (у даљем тексту: Школа), органи за изрицање  васпитно-дисциплинских мјера и поступака за ублажавање или укидање истих.

Члан 2.

 Поред права и обавеза утврђених Законом о основном васпитању и образовању (”Службени гласник Републике Српске”, број : 44/17, 31/18 и 84/19), (у даљем тексту Закон), ученици су дужни да: поштују правила школског живота и рада, појединачне одлуке школских органа, да се придржавају Кућног реда школе и других школских прописа, чувају углед ученика и школе, а нарочито да: редовно похађају наставу и активности у школи, поштују правила живота и рада у школи, да се у школи и ван ње понашају како доликује ученику чувајући свој углед и углед школе, поштују личност наставника и да се примјерно понашају према наставницима и другим радницима запосленим у школи, не узимајући туђе ствари, не изазивајући туче и не учествујући у тучи; да одржавају личну хигијену и хигијену одјеће и обуће, да се одијевају и одржавају спољашњи изглед који доликује ученику  школе; да на вријеме доносе оправдање за изостанке са наставе, не преправљају и не фалсификују документа, оправдања и др.;  да дају тачне податке о себи и слично, те да се према школској имовини пажљиво односе, чувајући је и избјегавајући нежељена оштећења.

Члан 3.

За повреду обавеза ученик може дисциплински одговарати, а материјалну штету учињену намјерно или из крајње непажње надокнађују његови родитељи, односно старатељи.

Члан 4.

Ученик одговара за повреде обавеза које учини у школи и ван ње.

Члан 5.

Ученик може да одговара само за повреде обавеза која је у вријеме извршења била утврђена Законом и овим Правилником.

Члан 6.

 Ученик одговара за повреду обавеза према одредбама овог Правилника.

Члан 7.

 Одговорност ученика може да буде дисциплинска и материјална.

 1. ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ

2-1 ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЈЕРЕ

Члан 8.

За повреду обавеза ученика или неоправдано изостајање са наставе могу се изрећи сљедеће васпитно-дисциплинске мјере:

 • Опомена одјељењског старјешине,
 • Укор одјељењског старјешине,
 • Укор одјељењског вијећа,
 • Укор директора школе,
 • Укор наставничког вијећа,
 • Премјештај из једног у друго одјељење исте школе и
 • Премјештај ученика у другу ( најближу ) школу.

Опомена одјељењског старјешине, укор одјељењског старјешине, укор одјељењског вијећа и премјештање из одјељења у одјељење изричу се ученицима за лакше повреде обавеза ученика утврђених општим актом школе.

Укор директора, укор наставничког вијећа, премјештај из једног одјељења у друго одјељење у оквиру школе и премјештај у другу школу, изриче се за теже повреде обавеза ученика утврђених овим Правилником или у случају да се послије изречене васпитно-дисциплинске мјере за лакше прекршаје настави са понављањем истих.

2-2 ВЛАДАЊЕ

Члан 9.

Оцјена из владања утврђује се на основу сталног праћења  понашања према другим ученицима, запосленима у школи и лицима који долазе у школу, његовог односа према школској имовини и просторијама  у којима се изводи васпитно-образовни процес, као и правовреманог  и одговорног испуњавања Законом прописаних школских обавеза у току школовања, при чему се ученик као личност и његово понашање сагледавају у цјелини.

Владање ученика оцјењујње се описном оцјеном:

 • примјерно,
 • врло добро,
 • добро,
 • задовољава,
 • не задовољава.        

Члан 10.

Оцјена из владања се утврђује на крају првог и на крају другог полугодишта. Оцјена из владања не утиче на општи успјех ученика.

Оцјену из владања за ученике од првог до петог разреда утврђује наставник разредне наставе, а ученицима од шестог до деветог разреда оцјену из владања утврђује одјељењско вијеће на приједлог одјељењског старјешине и одјељењске заједнице.

Члан 11.

Оцјену примјерно добија ученик који редовно похађа наставу и понаша се у складу са прописаним обавезама и одговорностима и доприноси  стварању властитог угледа, угледу одјељења и школе у цјелини.

Члан 12.

Оцјена из владања се снижава у случају  када је ученику изречена васпитно-дисциплинска мјера за повреду обавеза ученика  и неоправдано изостајање са наставе  и других облика образовно-васпитног рада , и то:

 • За опомену одјељењског старјешине, неоправдано изостајање из школе 5-7 часова и за лакше прекршаје, владање се оцјењује оцјеном врло добар;
 • За укор одјељењског старјешине, неоправдано изостајање из школе 8-12 часова и за лакше прекршаје, владање се оцјењује оцјеном  добар;
 • За укор одјељењског вијећа или неоправдано изостајање из школе 13-24 часа и дисциплинске прекршаје, владање се оцјењује оцјеном задовољава;
 • За укор директора школе или наставничког вијећа или неоправдано изостајање са наставе 25-30 часова  и тежих дисциплинских прекршаја, владање се оцјењује оцјеном не задовољава.

Члан 13.

 Директор школе доноси одлуку о спровођењу надзора и појачане сарадње одјељењског старјешине и стручне службе школе са учеником којем је снижена оцјена из владања на оцјену не задовољава, а уколико процјени да је потребно, о томе обавјештава надлежни центар за социјални рад.

Ученик не може бити искључен из школе.

Ученик од VI  до IX разреда може бити премјештен у другу најближу школу, ако учини тежу повреду обавеза ученика или неоправдано изостане са наставе више од 30 часова, о чему одлучује наставничко вијеће школе.

Школа у коју се ученик премијешта не може оспорити прелазак.

Члан 14.

Ученику који је навршио 15 година престаје обавеза похађања школе истеком те школске године.

Школа може, по одлуци директора, ученику који наврши 15 година, а није стекао основно образовање, омогућити школовање до навршених 17 година.

Ученик који учини тежу повреду обавеза, искључује се из школе.

Ученик са посебним потребама може стицати основно образовање и послије навршених 18, а најдуже до навршене 21 године.

Члан 15.

Васпитно-дисциплинска мјера изриче се за школску годину у којој је ученик учинио повреду обавеза, а може се у току школске године ублажити или укинути.

Орган који је изрекао васпитно-дисциплинску мјеру укида или ублажава исту.

Временски интервал за кориговање оцјене из владања не може бити краћи од 45 дана.

Снижена оцјена из владања ученику ће бити поправљена када дође до позитивних промјена у понашању ученика, на тај начин се васпитно-дисциплинска мјера ублажава или укида, уколико није изречена због неоправданог изостајања са наставе.

Снижена оцјена из владања треба да буде у функцији корективне васпитне мјере и подстицај ученику, да уз подршку наставника коригује на боље своје владање.

Оцјена из владања се на крају школске године може поправити ученику којем је у првом полугодишту оцјена снижена ради неоправданих изостанака, ако је у другом полугодишту његово понашање било примјерно и није имао неоправданих изостанака.

Члан 16.

Ученик коме је изречена васпитно-дисциплинска мјера не може представљати школу на јавним наступима, културним манифестацијама или такмичењима општинског, регионалног или републичког нивоа.

Наведено се односи и на појединачне и на екипне наступе. Ученик стиче право наступа даном укидања изречене васпитно-дисциплинске мјере.

2-3 ЛАКШЕ ПОВРЕДЕ ОБАВЕЗА УЧЕНИКА

Члан 17.

На основу Закона о основном васпитању и образовању и Кућног реда школе као лакше повреде обавеза дисциплине ученика утврђују се:

 • Ометање наставе,
 • Кашњење на наставу,
 • Необављање дужности редара, односно дежурног ученика,
 • Неблаговремено правдање изостанака са наставе и других облика васпитно-образовног рада,
 • Неодржавање личне хигијене и уредног спољашњег изгледа како доликује ученику,
 • Доношење у школу шунд литературе и публикација које нису у вези са васпитно-образовним радом,
 • Непридржавање упутстава у учењу и набавци одређених средстава за рад (оловка, свеска, књига, блок за цртање, опрема за физичко васпитање и др.),
 • Неоправдано изостајање са наставе и других облика васпитно-образовног рада,
 • Друга понашања која негативно утичу на васпитно-образовни процес.

Ако се ови или слични прекршаји ученика конинуирано понављају сматрају се тежим повредама радне дисциплине.

2-4  ТЕЖЕ ПОВРЕДЕ ОБАВЕЗА УЧЕНИКА

 Члан 18.

На основу Закона и Кућног реда школе као теже повреде обавезе дисциплине ученика утврђују се:

 1. Преправка података у свједочансту, ђачкој књижици или другој јавној исправи,
 2. Преправка или дописивање података у школској евиденцији,
 3. Крађа  школске имовине или имовине ученика,
 4. Наношење штете школској имовини, имовини ученика и радника Школе,
 5. Употреба или подстицање ученика на употребу дувана, алкохола или наркотичког средства,
 6. Изазивање туче или учешће у тучи,
 7. Изражавање националне или вјерске нетрпељивости,
 8. Неоправдано изостајање из школе више од 25 часова у току школске године,
 9. Недоличан однос или насиље према наставнику или другом раднику Школе,
 10. Недоличан однос или насиље ученика једних према другима,
 11. Посједовање оружја,
 12. Злоупотреба мобилних телефона у вријеме наставе и снимање видео-клипова за вријеме боравка у Школи и њихова даља дистрибуција,
 13. Давање  нетачних података у циљу обмањивања,
 14. Изазивање опште опасности по себе и друге.
 15. Понављање, у више наврата, лакших повреда наведених у члану 17.

Члан 19.

Ученик може одсуствовати са наставе само у оправданим случајевима. Родитељ је дужан најкасније у року од осам дана оправдати изостанке ученика.

 1. ОРГАНИ ЗА ИЗРИЦАЊЕ ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКИХ МЈЕРА

Члан 20.

Васпитно-дисциплинску мјеру опомена одјељењског старјешине изриче одјељењски старјешина.

Члан 21.

Васпитно-дисциплинску мјеру укор одјељењског старјешине изриче одјељењски старјешина.

Члан 22.

Васпитно-дисциплинску мјеру  укор одјељењског вијећа  изриче одјељењско вијеће, а потписује одјељењски старјешина и директор школе.

Члан 23.

Васпитно-дисциплинску мјеру  укор директора  изриче директор школе.

Члан 24.

Васпитно-дисциплинску мјеру укор наставничког вијећа и премјештај у другу школу  изриче наставничко вијеће, а потписује директор школе.

Члан 25.

Приликом изрицања васпитно-дисциплинских мјера због повреде обавеза ученика, узима се у обзир тежина одговорности ученика, ранији рад и понашање ученика као и остале околности које могу битно утицати приликом доношења одлуке о васпитно-дисциплинској мјери.

Члан 26.

О изреченим васпитно-дисциплинским мјерама писмено се обавјештава родитељ, односно старатељ ученика.

 1. ПОСТУПАК ПО ПРИГОВОРУ ПРОТИВ ИЗРЕЧЕНЕ ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЈЕРЕ

Члан 27.

На изречену васпитно-дисциплинску мјеру ученик или његов родитељ могу поднијети приговор Школском одбору у року од осам (8) дана од дана пријема одлуке.

Школски одбор одлучује о приговору у року од осам дана од дана подношења приговора.

Одлука Школског одбора је коначна.

 1. МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА

 Члан 28.

Родитељ односно старатељ ученика дужан је надокандити штету коју је ученик намјерно или из крајње непажње учинио у школи.

Члан 29.

Одлуку о одговорности ученика за почињену штету и висини штете доноси Комисија од три члана коју именује директор Школе.

Члан 30.

Ако Комисија не може установити (утврдити) праву висину настале штете по ученику, а штету је проузроковало више ученика, сви ученици који су учествовали у штети дужни су солидарно надокандити штету.

Члан 31.

О висини штете Комисија писмено обавјештава родитеља или старатеља ученика и одређује рок до кога су дужни надокандити насталу штету.

Члан 32.

На утврђени износ штете из члана 29. и 30. овог Правилника, родитељ односно старатељ има право приговора Школском одбору у року од осам дана од дана пријема обавјештења.

Одлука Школског одбора је коначна.

Члан 33.

 Директор Школе може ученика ослободити обавезе да  надокнади причињену материјалну штету ако се докаже да ученик штету није учинио намјерно или из крајње непажње.

Члан 34.

Директор је дужан да о учињеним прекршајима и кривичним дјелима која се десе у Школи обавијести надлежне органе.

Члан 35.

Уколико родитељ односно старатељ ученика у одређеном року не надокнади штету, Школа ће путем суда тражити надокнаду штете од стране родитеља односно старатеља.

 1. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 36.

Измјене и допуне овог Правилника врше се по поступку предвиђеном за његово доношење.

Члан 37.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.

Члан 38.

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник из марта мјесеца 2019.године.

Датум: 09.12.2019.

Број: 1277/2019                                                                Предсједник Школског одбора 

   /Дејан Роквић/