Кодекс понашања дежурних наставника

У складу са Правилником о норми непосредног рада са ученицима у оквиру 40 часовне радне недјеље у основној школи (Службени гласник РС, број 5/09.) и закључака сједнице Наставничког вијећа од 29. августа 2014. године, донијет је
КОДЕКС ПОНАШАЊА ДЕЖУРНИХ НАСТАВНИКА

Који обухвата дужности и обавезе дежурних наставника за централну школу.
Дежурни наставници:
1. Долазе на мјесто дежурства у 7:00 (најкасније у 7:10) или у 11:40 у другој смјени;
2. Обавезно врше преглед уредности комплетног учионичког простора и намјештаја;
3. Организовано уводе ученике у школску зграду, најмање 5-10 минута прије почетка наставе (у складу са распоредом звоњења);
4. У сарадњи са директором и педагогом школе организују замјене за евентуално одсутне наставнике;
5. За вријеме великог одмора упућују ученике у школско двориште, изузев редара који остају у учионици, осим у случају временских неприлика;
6. Надгледају понашање, ред и дисциплину ученика у холовима, ходницима, учионицама и санитарнимим чворовима;
7. Не задржавају се у зборници и у просторији за пушење;
8. По завршетку великог одмора упућују наставнике у учионице и кабинете;
9. Прате рад дежурних ученика, не дозвољавају задржавање других ученика у портирници, свакодневно прегледају и потписују књигу дежурних ученика у портирници и евидентирају податке у књигу дежурства у зборници;
10. По завршетку наставе прегледају учионице ради утврђивања евентуалних оштећења и предају дежурство дежурним наставницима у другој смјени;
11. Радно мјесто напуштају у 14:00 часова.

 

Слатина, 01.09. 2014. године

 

Директор школе
Новислав Тепић