Кодекс понашања дежурних наставника

Извод из Етичког кодекса за раднике и ученике основне школе („Службени гласник Републике Српске“, број: 18/19), који се односи на дежурне наставнике.

 

 

KОДЕКС ПОНАШАЊА ДЕЖУРНОГ НАСТАВНИКА

који обухвата дужности и обавезе дежурних наставника

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим кодексом се прописују основне дужности и обавезе дежурног настaвника.

Члан 2.

Поштовањем и примјеном овог кодекса обезбjеђује се несметан рад, очување школске имовине, општа и радна дисциплина и углед школе.

ОБАВЕЗЕ ДЕЖУРНОГ НАСТАВНИКА

Члан 3.          

Сви наставници у школи су укључени у дежурство, а обављају га према распореду дежурства.

                                                                                     Члан 4.

Дежурни наставници долазе на мјесто дежурства најмање пола сата прије почетка наставног процеса.

                                                                                     Члан 5.

Обавезно врше преглед уредности школског простора и опреме у објекту, као и обилазак школског дворишта.          

                                                                                     Члан 6.

Организовано уводе ученике у школску зграду, најмање 5-10 минута прије почетка наставе (у складу са распоредом звоњења).

                                                                                      Члан 7.

У сарадњи са директором и педагогом школе организују замјене за евентуално одсутне наставнике.

                                                                                     Члан 8.

За вријеме великог одмора изводе ученике у школско двориште, изузев редара који остају у учионици, а у случају временских непогода, ученици остају у учионицама.

                                                                                     Члан 9.

Надгледају понашање, ред и дисциплину ученика у холовима, ходницима, учионицама и санитарним чворовима, те школском дворишту. Нарочито брину о безбједности ученика у школском објекту и дворишту. Предузимају потребне мјере у случају нарушавања реда или безбједности ученика.

Члан 10.

Прате рад дежурног ученика, не дозвољавају задржавање других ученика у просторији за дежурног ученика, свакодневно прегледају и потписују књигу дежурног ученика.

Члан 11.

По завршетку наставе, прегледају учионице ради утврђивања евентуалних оштећења. Уредно воде евиденцију о битним дешавањима током радног дана, а податке уносе у књигу дежурства.

Члан 12.

Радно мјесто напуштају у 14,00 часова у првој смјени, односно у 17,00 у другој смјени.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.

Дежурни наставници, дежурни ученици као и сви остали запослени, дужни су у складу са начелима морала и начелима професионалне етике наставника, стручних сарадника и осталих запослених, да се понашају тако да заштите достојанство професије и личности, те да раде на унапређивању морални вриједности у подизању свијести и одговорности радника и ученика у школи.

                                                                                          Члан 14.

Дужност дежурног наставника  је да  у  понашању исказују међусобно разумијевање и уважавање личности ученика, радника и родитеља ученика.

 Члан 15.

Дежурни  наставник мора  водити изузетну пажњу о свом понашању  у разговору са странкама јер је први у контакту са лицима која долазе у школу и оставља први утисак о школи.

Члан 16.

За понашање дежурног наставника, а  које није у складу са Кодексом, примјењиваће се одредбе Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности наставника, стручних сарадника и осталих радника.

Члан  17.

Кодекс ступа на снагу осам дана од дана објављивања на огласној табли школе.

                                                                                                                       Директор

                                                                                                                 /Новислав Тепић/