Кодекс понашања дежурног ученика

Извод из Етичког кодекса за раднике и ученике основне школе („Службени гласник Републике Српске“ број: 18/19), који се односи на дежурне ученике

 

КОДЕКС ПОНАШАЊА ДЕЖУРНОГ УЧЕНИКА

који обухвата дужности и обавезе дежурног ученика

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

             Овим кодексом се прописују основне дужности и обавезе  дежурног ученика.

Члан 2.

Поштовањем и примјеном овог кодекса обезбјеђује се несметан рад, очување школске имовине, општа и радна дисциплина и углед школе.

ОБАВЕЗЕ ДЕЖУРНОГ УЧЕНИК

Члан 3.

Ученик  који је распоређен да дежура, дужан је доћи у школу пристојно одјевен 20 минута прије почетка наставног процеса.

Члан 4.

При доласку у школу дужан је да заједно са дежурним наставником обиђе школске просторије.

 Члан 5.

За вријеме уласка ученика у учионице, на услузи је дежурном наставнику, како би било што мање гужве и непотребног задржавања на ходницима.

Члан 6.

Када почне настава, ученик се налази у просторији за дежурног ученика или на холу школе код улазних врата, како би контролисао дешавања у школи.

Члан 7.

Дежурни ученик је дужан да легитимише све странке које долазе у школу, податке уписује у свеску дежурства, те да их уз културно опхођење отпрати до одредишта.

Члан 8.

За вријеме малих одмора, дужан је да не дозволи ученицима излазак из школске зграде, осим у изузетним случајевима, ако по ученика дође родитељ, старатељ или неко од  његове родбине.

Члан 9.

Током наставе дежурни ученик је дужан и обавезан да затвори врата тоалета, ако су отворена и заврне чесме ако цури вода. Уколико примијети евентуална оштећења, дужан је упознати дежурног наставника са истим.

Члан 10.

Током дежурства у просторији за дежурног ученика не смију се задржавати други ученици нити да остављају своје ствари.

Члан 11.

 Ученици дежурају према утврђеном распореду, изузев у специфичним  случајевима када је у питању болест или ако тако одлучи дежурни наставник.

Члан 12.

Дежурни ученик не може и не смије, на захтјев родитеља, позивати са часа наставника и ометати рад. То се може учинити само на захтјев неког од управе школе или од наставног особља.

Члан 13.

Дежурни ученик на крају дежурстав, а по потреби и током дежурства, читким рукописом уписује дешавања и посјете у школу у свеску без шарања или кидања листова. Свеску након дежурства предаје дежурном наставнику на потпис.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.

Дежурни наставници, дежурни ученици као и сви остали запослени, дужни су у складу са начелима морала и начелима професионалне етике наставника, стручних сарадника и осталих запослених да се понашају тако да заштите достојанство професије и личности, те да раде на унапређивању морални вриједности и подизању свијести и одговорности радника и ученика у школи.

Члан 15.

Дужност дежурног  ученика је да  у  понашању исказују међусобно разумијевање и уважавање личности ученика, радника и родитеља ученика.

Члан 16.

Дежурни ученик мора  водити изузетну пажњу о свом понашању  у разговору са странкама јер је  први у контакту са лицима која долазе у школу и оставља  први утисак о школи.

Члан 17.

За понашање дежурног  ученика а  које није у складу са Кодексом, примјењиваће се одредбе Правилника о дисциплинској и материајлној одговорности ученика.

                                                                                                                                Директор

                                                                                                                        ________________

                                                                                                                        /Новислав Тепић/