Статут школе

 

С Т А Т У Т

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ХОЛАНДИЈА“ СЛАТИНА

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
– Oснивање 
– Назив 
– Печат 
– Дан школе 

II ДЈЕЛАТНОСТ 

III ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАДА 

IV ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ 

V УПРАВЉАЊЕ 
– Школски одбор 

VI РУКОВОЂЕЊЕ 

VII СТРУЧНИ ОРГАНИ ШКОЛЕ 

VIII САВЈЕТОДАВНИ ОРГАНИ 
– Савјет родитеља 
– Савјет ученика 

IX ПРАВА И ДУЖНОСТИ УЧЕНИКА 
– Права ученика 
– Дужности ученика 
– Оцјењивање ученика 
– Полагање поправног и разредног испита 
– Владање ученика 
– Награђивање и похваљивање ученика 
– Дипломе и признања 

X УЧЕНИЦИ СА ПОСЕБНИМ ВАПИТНО-ОБРАЗОВНИМ
ПОТРЕБАМА 

XI ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ
РАДА 

XII НАСТАВНИЦИ, СТРУЧНИ САРАДНИЦИ И
ОСТАЛИ РАДНИЦИ ШКОЛЕ 
– Наставници 
– Стручни сарадници 
Педагог 
Психолог 
Библиотекар 
– Остали радници школе 
Секретар 
Рачуновођа 
– Технички и помоћни радници 
Домар 
Ложач 
Ноћни чувар 
Радници на одржавању чистоће 

XIII ГОДИШЊИ ОДМОР 

XIV ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ РАДНИКА 

XV СИНДИКАТ 

XVI ЈАВНОСТ РАДА ШКОЛЕ 

XVII ДОКУМЕНТАЦИЈА, ЕВИДЕНЦИЈА И
ЈАВНЕ ИСПРАВЕ 

XVIII САРАДЊА РОДИТЕЉА, УЧЕНИКА И ШКОЛЕ 

XIX АКТИ ШКОЛЕ 

XX НАДЗОР НАД РАДОМ 

XXI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

На основу члана 34. Закона о основном васпитању и образовању Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 81/22), Школски одбор Јавне установе Основне школе „Холандија“ из Слатине, на Сједници одржаној дана 29. 12. 2022. године, донио је

СТАТУТ
Јавне установе Основне школе „Холандија“, Слатина

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим статутом се, у складу са прописима, ближе уређују питања од значаја за рад и функционисање Јавне установе Основне школе „Холандија“ Слатина, (у даљем тексту: Школа), те остваривање права, обавеза и одговорности, а нарочито: утврђивање назива и сједишта, заступања и представљања; начина и поступака одлучивања органа управљања; задатака и дјелокруга органа управљања; задатака и дјелокруга рада стручних органа; надлежности директора; послова организација и остваривања васпитно-образовног рада, односно годишњег програма рада, дјелокруга и начина рада Савјета родитеља и Савјета ученика, начина вођења евиденције; начина употребе и чувања печата и других питања од значаја за рад Школе.

Члан 2.

Статут је oсновни општи акт Школе.

Оснивање

Члан 3.

(1) Школа је основана Одлуком (Рјешењем Министарства образовања науке и културе број: УП-1-02-375/93 од дана 29. 04. 1993. године).
(2) Школа је правно лице са статусом установе која обавља дјелатност основног васпитања и образовања, којом се остварују права грађана у складу са Уставом Републике Српске, Законом о основном васпитању и образовању Републике Српске и овим статутом.

Члан 4.

(1) Школа престаје да ради, ако:
а) престане потреба за њеним постојањем;
б) не испуњава прописане услове за обављање дјелатности;
б) не обавља дјелатност за коју је основана.
(2) Школа може престати да ради само на крају школске године.

Члан 5.

Школа остварује васпитно-образовну дјелатност остваривањем наставног плана и програма основног образовања васпитања и образовања у трајању предвиђеном Законом.

Назив

Члан 6.

(1) Назив школе је: Јавна установа Основна школа „Холандија“, (Рјешење Окружног привредног суда Бања Лука број: 057-о-рег-13-000384) без ограничења одговорности.
(2) Одлуку о називу и сједишту Школе доноси оснивач на приједлог Школског одбора.
(3) Одлуку о промјени назива и сједишта Школе доноси оснивач на приједлог Школског одбора.
(4) Назив и сједиште школе могу се мијењати по завршетку наставе у текућој школској години, а до почетка нове школске године.

Члан 7.

Сједиште школе је у Слатини, у Улици Николаја Велимировића број 9, број поште: 78253 Слатина.
У саставу ове школе послују подручна одјељења која немају својство правног лица подручно (деветоразредно) одјељење у Бошковићима и подручно (петоразредно) одјељење у Друговићима. Школа има утврђено уписно подручје на основу Рјешења Министрства просвјете и културе Републике Српске број 07.020/610-103-2/13 и то:
– Уписно подручје ЦШ у Слатини обухвата сљедећа насељена мјеста: Слатина, Мало Блашко, Велико Блашко – од засеока Јошик те лијево од приступног пута који полази од засеока Јошик а води према Јекића вису, Јаружани, Кадињани, Ћетојевићи и дио Шушњара уз пут (десна страна) на граници насеља са Малим Блашком, у дужини око 2 км, од пута за Стару цркву до границе насеља према општини Бања Лука и дио Трна (Сјенокос) који гравитира поменутом путу.
– Уписно подручје ПО у Бошковићима обухвата сљедећа насељена мјеста: Алексићи, Бошковићи, Рајчевци, Љубатовци и дио насељених мјеста Довићи – Горњи Довићи, Чардачани – Горњи Чардачани и Милошевци – Горњи Милошевци.
– Уписно подручје ПО у Друговићима обухвата сљедећа насељена мјеста: дио насељеног мјеста Друговићи (осим дијела од бензиске пумпе „Браћа Ђукић“ према Кришковцима. Након завршеног петог разреда ученици настављају школовање у Основној школи у Хрваћанима. Дјеца школског узраста из насеља Деветина и Кољани, због лакшег и рационалнијег школског превоза, уписују се у Основну школу у Хрваћанима.

Печат

Члан 8.

(1) Школа има печате пречника 35 мм и 25 м и штамбиљ за обављање редовне дјелатности.
(2) Печат Школе је округлог облика, пречника 35 мм са кружно исписаним текстом и амблемом Републике Српске у средини. Текст печата је исписан на српском језику ћириличним и латиничним писмом. У спољном кругу печата је исписан назив Републике Српске. У сљедећем унутрашњем кругу печата исписан је назив школе ЈУ Основна школа “Холандија“, а у наредном кругу сједиште Слатина.
(4) Школа има и печат округлог облика, пречника 35 мм са грбом Босне и Херцеговине са ћириличним и латиничним текстом „Босна и Херцеговина“, „Република Српска“ и ЈУ Основна школа „Холандија“ Слатина. Овим печатом овјеравају се јавне исправе које служе за правни промет изван Босне и Херцеговине.

Члан 9.

(1) Школа има и један печат пречника 25 мм округлог облика, са кружно исписаним текстом и амблемом Републике Српске. У спољном кругу печата је исписан назив Република Српска. У сљедећем унутрашњем кругу печата исписан је назив школе ЈУ Основна школа “Холандија“, а у наредном кругу сједиште Слатина.
(2) Печат се користи само за овјеравање финансијске документације, а лице одговорно за чување и употребу печата је рачуновођа Школе.

Члан 10.

(1) Директор Школе је одговоран за издавање, руковање и чување печата из члана 7. и 8. овог статута.
(2) Лице коме је повјерен печат из члана 8. и 9. овог Статута на чување и употребу дужно је да чува печат на начин који онемогућава неовлаштено кориштење печата и његову злоупотребу. О повјеравању печата на чување сачињава се записник који потписују директор и лице задужено за печате. Секретар Школе је одговоран за чување и употребу печата.

Члан 11.

(1) Школа у свом раду користи и штамбиљ за пријем и протоколисање поште, правоугаоног облика, димензија 52 мм x 22 мм са текстом „Република Српска“, назив школе, сједиште и број.
(2) Пријемни штамбиљ садржи сљедеће податке:
– назив и сједиште школе
– ознака организационе јединице
– број акта
– датум пријема акта.
(3) Печат и штамбиљ чувају се послије употребе закључани.

Члан 12.

(1) Печат може користити и употребљавати само лице коме је он повјерен.
(2) Неовлашћена употреба или злоупотреба печата представља тежу повреду радне дисциплине.

Дан школе

Члан 13.

(1) Школа није одредила датум који би обиљежавала као Дан школе, а ако се укаже потреба за то, Школски одбор ће донијети одлуку о томе.
(2) Школа слави славу Светог Саву и тај дан се обиљежава свечано и радно.

II ДЈЕЛАТНОСТ

Члан 14.

Школа обавља васпитно-образовну дјелатност oсновног образовања шифра 85.20 (у складу са Законом о класификацији дјелатности и о регистру јединица разврставања („Службени гласник Републике Српске“, број: 119/10), за дјецу која до 31. августа текуће године навршавају шест година, а на захтјев родитеља, уз сагласност Комисије за упис дјеце у I разред, могу се уписати и дјеца која шест година навршавају до краја календарске године, па до 15 година старости, уз изузетне случајеве до 17 година старости.

Члан 15.

(1) Васпитно-образовна дјелатност Школе остварује се кроз сљедеће видове наставе:
1. редовна настава,
2. допунска настава,
3. додатна настава,
4. образовање дјеце са психо-физичким сметњама,
5. образовање надарена дјеце,
6. продужени боравак и други видови васпитно-образовнх активности ученика који су утврђени Законом о основном васпитању и образовању Републике Српске.
(2) Школски час траје 45 минута, за ученике са психо-физичким сметњама час такође траје 45 минута, јер не постоји специјализовано одјељења за те ученике. Настава за ученике у првом разреду траје три сата дневно.

Члан 16.

(1) Одлуку о проширењу дјелатности доноси Школски одбор уз сагласност Министарства просвјета и културе Републике Српске. Одлука садржи план прихода који ће се остварити и издатака за обављање те дјелатности, начин ангажовања ученика и запослених и начин располагања и план коришћења остварених средстава у складу са прописима који регулишу буџетско пословање.
(2) Школа у оквиру својих могућности за ученике може организовати проширени програм, који подразумијева:
– продужени боравак;
– екскурзију ученика;
– излете ученика;
– школу у природи.
За организовање проширеног програма потребна је одлука Школског одбора. Уз одлуку Школског одбора, за организовање продуженог боравка, неопходна је сагласност Министарства просвјете и културе Републике Српске, а за организацију екскурзија, излета и школе у природи, неопходна је сагласност Републичког педагошког завода. Родитељи учествују у финансирању проширеног програма.

Члан 17.

(1) Школа може, по потреби, да организује рад ученичке задруге, с циљем развијања ваннаставних активности и друштвено-корисног рада.
(2) Школа ће, приликом оснивања ученичке задруге, израдити правилник о раду Задруге те исти предочити Школском одбору на усвајање.
(3) Школа може, у складу са актом о организовању задруге, пружати услуге и продавати производе настале као резултат рада ученика у ученичкој задрузи.
(4) Средства стечена радом ученичке задруге уплаћују се на рачун посебних намјена на организациони код Школе и користе се намјенски за проширење материјалне основе рада ученичке задруге, екскурзије ученика, награде најбољим ученицима задруге, најбољим ученицима, унапређење васпитно-образовног рада у школи, помоћ обољелим ученицима и друго, у складу са актом о организовању задруге.

III ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД

Члан 18.

(1) Школска година траје од првог септембра текуће, па до 31. августа сљедеће календарске године. У току школске године ученици имају: зимски распуст (три седмице), прољетни распуст (једна седмица) и љетни распуст. Настава у школској години траје 36 наставних седмица (180 наставних дана), односно 34 наставне седмице (170 наставних дана) за ученике завршних разреда. Школска године се може завршити и са 95% реализованог предвиђеног фонда часова. Динамика реализације предвиђених активности је дефинисана Правилником о наставном календару који доноси министар најкасније 60 дана прије почетка нове школске године.
(2) Рад током школске године реализује се на основу Годишњег програма рада Школе.
(3) Годишњим програмом рада Школе утврђују се:
а) садржај рада,
б) вријеме,
в) мјесто,
г) начин и
д) носиоци остваривања наставног плана и програма,
ђ) излети, екскурзија, школа у природи, спортски дан.
(4) Школски одбор на приједлог Наставничког вијећа усваја Годишњи програм рада Школе до 30. септембра текуће године.
(5) Министарство за сваку школску годину утврђује образац годишњег програма рада за основне школе.
(6) Министар доноси Правилник о извођењу излета, екскурзија и школе у природи.

Члан 19.

(1) Програми образовања остварују се на основу Наставног плана и програма који доноси Министарство просвјете и културе Републике Српске у складу са заједничким језгрима наставних планова и програма.
(2) Наставним планом и програмом из става 1. овог члана утврђују се:
а) наставни предмети,
б) недјељни и годишњи фонд часова за сваки предмет и њихов распоред по разредима,
в) циљ, задаци и садржаји сваког предмета,
г) начин реализације наставног програма

Члан 20.

(1) Образовање и васпитање у основној школи траје девет година. Настава се организује по тријадама: – За ученике прве тријада (од првог до трећег разреда), организује се разредна настава;
– За ученике друге тријаде (од четвртог до шестог разреда), организује се разредно-предметна настава;
– за ученике треће тријаде (од седмог до деветог разреда), организује се предметна настава.
(2) Настава у централној школи у Слатини се одвија у двије смјене и то:
I смјена – почиње у 730 часова, а завршава у 1335 часова.
II смјена – почиње у 1200 часова, а завршава у 1620 часова.
(3) Настава у подручној школи у Бошковићима се одвија у једној смјени и то:
– настава почиње у 800 часова, а завршава у 1400 часова.
(4) Настава у подручном одјељењу у Друговићима се одвија у једној смјени и то:
– настава почиње у 800 часова, а завршава у 1220 часова.

IV ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ

Члан 21.

(1) Школу заступа и представља директор у складу са Законом.
(2) Директор је овлашћен да у име Школе закључује уговоре и врши друге правне радње, као и заступа Школу пред судовима и другим органима.
(3) Директора у случају његове одсутности замјењује лице које овласти директор у складу са правима и обавезама наведеним у овлашћењу.
(4) Директор може у оквиру својих овлашћења другом лицу издати пуномоћ за заступање Школе код надлежних институција, органа, установа, судова и др.
(5) Директор је овлашћен да закључује уговоре о пословању Школе са правним лицима у складу са Законом.
(6) Директор за свој рад одговара Школском одбору и министру просвјете и културе.
(7) Акте школе потписује директор или друго овлашћенo лице у складу са Законом и овим статутом. Јавне исправе које се издају на основу документације и евиденције потписује директор или особа коју овласти директор о чему упознаје Школски одбор. У односу са банком, списе Школе потписује директор или особа која обавља те послове.
(8) Промјену лица овлашћених за заступање и представљање Школе, као и промјену лица овлашћених за потписивање, Школа је дужна регистровати код надлежних органа у року од петнаест дана од дана настале промјене.

V УПРАВЉАЊЕ

Школски одбор

Члан 22.

(1) Школски одбор је орган управљања у Школи.
(2) Школски одбор има седам чланова које у име оснивача именује Министарство:
– два члана на приједлог радника Школе из реда запослених,
– два члана у име оснивача,
– два члана се из реда родитеља на приједлог Савјета родитеља Школе и
– један члан на приједлог јединицe локалне самоуправе.
(3) Састав Школског одбора, по правилу, треба да одговара националној структури ученика, њихових родитеља, радника Школе и јединици локалне самоуправе.
(4) Мандат Школском одбору траје четири године.
(5) Свим члановима Школског одбора престаје мандат истеком рока од четири године од дана конституисања Школског одбора, без обзира на датум именовања неког од нових чланова Школског одбора.
(6) Члан Школског одбора у мандату Школског одбора не може бити биран за члана школског одбора у другој школи.
(7) По истеку мандата, члан Школског одбора може бити поново биран за члана Школског одбора.
(8) Члан Школског одбора може бити лице са најмање средњом стручном спремом.
(9) Одлуке Школског одбора су правно ваљане ако се за њих изјасни већина од укупног броја чланова Школског одбора.
(10) Чланови Школског одбора не могу бити лица која у Школама обављају сљедеће послове:
1) директора,
2) помоћника директора,
3) секретара и
4) рачуновође.
(11) Предсједника и замјеника предсједника Школског одбора именује Школски одбор из реда својих чланова.
(12) Чланове Школског одбора разрјешава Министарство у име оснивача на основу иницијативе овлашћених предлагача из става 2. овог члана, иницијативе других органа у Школи или на основу инспекцијског налаза ако се утврди да не испуњавају обавезе из овог члана.
(13) Министар ће разријешити дужности поједине чланове Школског одбора, предсједника или све чланове Школског одбора ако:
1) доноси незаконите одлуке,
2) не доноси одлуке у законском року,
3) неоправдано изостаје са сједница школског одбора и
4) несвјесним радом онемогућава рад Школског одбора.
(14) Ако се Школски одбор не састаје или због кворума не може да донесе одлуке, министар именује школски одбор за привремено управљање до конституисања новог школског одбора, а најдуже на шест мјесеци.
(15) Својство члана Школског одбора престаје истеком мандата, оставком или разрјешењем.
(16) Уколико члан Школског одбора буде разријешен дужности или му мандат престане по неком другом основу, именује се нови члан Школског одбора.
(17) Школски одбор доноси пословник о раду, којим се регулишу конституисање школског одбора, избор предсједника и замјеника предсједника школског одбора.
(18) Рад чланова Школског одбора је добровољан и не плаћа се.
(19) Министар доноси Правилник о раду и поступку избора и разрјешења чланова Школског одбора.

Члан 23.

(1) Члан Школског одбора може поднијети оставку на своју иницијативу.
(2) Члану Школског одбора из реда родитеља престаје мандат када дјетету чији је родитељ члан Школског одбора престане статус ученика у овој школи.

Члан 24.

(1) Школски одбор:
1) усваја Годишњи програм рада Школе и Финансијски план и прати његово извршење,
2) даје директору мишљења и приједлоге о питањима од интереса за рад Школе,
3) одлучује о коришћењу финансијских средстава школе у складу са законом,
4) усваја Годишњи извјештај о пословању Школе и Годишњи обрачун,
5) одлучује о коришћењу средстава за инвестиције и инвестиционо одржавање,
6) доноси одлуку о расписивању конкурса за избор директора посредством Завода за запошљавање Републике Српске,
7) разматра пријаве кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора,
8) министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава,
9) редовно разматра и прати успјех ученика и предузима мјере за унапређење рада Школе,
10) усваја Статут и друга акта школе,
11) рјешава приговоре по одлуци директора,
12) покреће иницијативу за смјену директора,
13) извршава рјешења, одлуке и захтјеве Министарства,
14) прати и контролише све друге активности прописане Законом о основном васпитању и образовању, Статутом и Оснивачким актом школе,
15) покреће поступак код надлежних здравствених установа за комисијску оцјену радне и здравствене способности директора, вршиоца дужности директора, помоћника директора и лица овлашћеног за замјену директора школе,
16) одлучује о приговорима радника на рјешења директора и одлуке комисија Школе и
17) разматра и друга питања утврђена Законом о основном васпитању и образовању.
(2) Школски одбор не може поништити одлуку наставничког вијећа о оцјењивању и васпитно-дисциплинској мјери, већ може затражити од наставничког вијећа поновно разматрање. Одлука Наставничког вијећа, након поновног разматрања на захтјев Школског одбора је коначна.

VI РУКОВОЂЕЊЕ

Члан 25.

(1) Директор руководи радом Школе.
(2) За директора школе може да буде изабран наставник или стручни сарадник који:
1) има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,
2) има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става,
3) није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанстава личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.
(3) Школски одбор расписује конкурс за избор директора три мјесеца прије истека мандата директора.
(4) На приједлог министра, Влада именује за директора једног од кандидата са списка из члана 23. став 8. овог статута.
(5) Уколико министар не предложи за директора ниједног кандидата са достављеног списка, о томе обавјештава Школски одбор који доноси одлуку о расписивању новог конкурса.
(6) У случају из става 5. овог члана, Влада именује вршиоца дужности директора до завршетка конкурсне процедуре за избор директора, а најдуже 90 дана, а које испуњава услове за именовање директора школе.
(7) Мандат директора траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.
(8) Рад директора континуирано прати и оцјењује министар.
(9) На приједлог Завода, министар оцјењује директора једном у двије године.

Члан 26.

Директор обавља сљедеће послове:
1. Директор је одговоран за законитост рада и за успјешно обављање дјелатности Школе.
2. Директор за свој рад одговара Влади, Школском одбору и министру.
3. Осим послова утврђених законом којим се уређује систем јавних служби, директор:
1) планира, организује и одговара за остваривање Наставног плана и програма,
2) организује и брине се о осигурању квалитета и унапређењу васпитно-образовног рада,
3) организује педагошко –инструктивни увид и надзор и предузима мјере за унапређење рада наставника, односно стручних сарадника и за спречавање њиховог негативног утицаја на ученике и друге наставнике, односно сараднике,
4) планира стручно усавршавање запослених,
5) предузима мјере ради извршења налога просвјетног инспектора и стручног савјетника, као и у случају недоличног понашања запослених радника и њиховог негативног утицаја на ученике,
6) благовремено обавјештава запослене, стручне органе и органе управљања о свим питањима од интереса за рад Школе,
7) подноси извјештај школском одбору о успјеху и о постигнутим резултатима васпитно-образовног рада,
8) сарађује са Министарством, јединицом локалне самоуправе, родитељима ученика и осталим друштвеним партнерима,
9) сазива и руководи сједницама наставничког вијећа, усмјерава и усклађује рад стручних органа школе,
10) одговара за спровођење одлука Школског одбора и других тијела Школе,
11) обезбјеђује заштиту права ученика, заштиту здравља ученика и њихову сигурност у Школи,
12) обезбјеђује благовремено и тачно достављање података Министарству, односно оснивачу, о броју ученика и одјељења, наставника, стручних сарадника и осталих радника, броју часова, те других података,
13) организује спровођење испита, уписа и оцјењивања ученика у Школи у складу са законом и подзаконским прописима,
14) обезбјеђује намјенско трошење средстава у Школи,
15) доноси одлуке о слободним радним мјестима и расписује конкурс за попуну упражњеног радног мјеста у Школи,
16) прије расписивања конкурса за упражњено радно мјесто информише Актив директора о слободном радном мјесту и тражи сагласност од Актива за расписивање конкурса,
17) прима у радни однос наставнике, стручне сараднике и остале раднике на приједлог комисије за избор радника,
18) организује чување и бригу о школском објекту, инвентару и опреми,
19) одговоран је за издавање свједочанстава, диплома и других јавних исправа, као и за уредно вођење и чување одјељењских књига, матичних књига, љетописа Школе и других докумената,
20) спроводи одлуке, закључке и рјешења министра,
21) предузима мјере заштите права ученика, те о сваком кршењу тих права и посебно о свим облицима насиља над ученицима, одмах обавјештава надлежну социјалну установу,
22) прати, анализира, вреднује, те оцјењује наставнике, стручне сараднике, школске библиотекаре и водитеље продуженог боравка.

Члан 27.

(1) Дужност директора престаје:
1) истеком мандата,
2) на лични захтјев – оставком,
3) стицањем услова за престанак радног односа у складу са законом којим се прописује радни однос,
4) разрјешењем и
5) ако је оцијењен оцјеном «не задовољава», у складу са Правилником о стручном усавршавању, оцјењивању и напредовању директора, наставника и стручних сарадника, а који доноси Министар.
(2) Одлуку о престанку дужности директора доноси Влада, на приједлог министра.
(3) По истеку мандата или престанка обављања дужности, директор се враћа на радно мјесто са којег је именован за директора.
(4) Иницијативу за разрјешење директора Школе могу покренути:
1) министар,
2) Школски одбор,
3) Наставничко вијеће,
4) Синдикат,
5) Савјет родитеља,
6) инспекција и
7) Завод.
(5) Иницијатива за разрјешење директора доставља се министру.
(6) Министар у року од 15 дана од дана достављања иницијативе из става 5. овог члана разматра иницијативу и утврђује да ли постоје услови предвиђени Законом за разрјешење директора, те доноси одлуку и о томе обавјештава предлагача иницијативе.
(7) Ако утврди да су испуњени услови предвиђени Законом о основном васпитању и образовању за разрјешење директора, министар ће смијенити директора са дужности.
(8) У случају из става 7. овог члана министар именује вршиоца дужности до окончања избора директора, а најдуже до 90 дана.
(9) За вршиоца дужности директора може да буде именовано лице које испуњава услове предвиђене за именовање директора.
(10) Права, обавезе и одговорности директора Школе односе се и на вршиоца дужности директора.

Члан 28.

(1) Влада ће разријешити дужности директора прије истека мандата ако:
1) утврди да не извршава обавезе предвиђене Законом о основном васпитању и образовању,
2) је школа, односно директор одговоран за прекршај из Закона о основном васпитању и образовању или је починио кривично дјело,
3) је надлежни орган утврдио да Школа не остварује Годишњи програм рада школе,
4) је надлежни орган утврдио да директор не предузима мјере за остваривање циљева образовања,
5) директор не поступи по налогу, односно мјери надлежног органа за отклањање утврђених недостатака и неправилности,
6) надлежни орган утврди да директор располаже средствима Школе, школским простором, опремом и имовином Школе на незаконит начин,
7) директор предлагањем незаконитих одлука, непотпуним, неблаговременим и нетачним обавјештавањем или сазива сједница супротно Пословнику омета рад органа управљања и запослених,
8) директор не предузме одговарајуће мјере према наставнику, стручном сараднику или другом запосленом раднику који не извршава своје радне обавезе.
9) се у школи издају јавне исправе супротне закону,
10) Школа не обезбиједи чување прописане евиденције и документације,
11) Школа не спроведе мјере безбједности и заштите ученика,
12) Школа наплати од ученика надокнаду штете супротно Закону о основном васпитању и образовању,
13) не распише конкурс за упражњено радно мјесто или прими радника супротно Закону о основном васпитању и образовању,
14) не омогући обављање управног, стручно-педагошког и инспекцијског надзора или не отклони недостатке утврђене тим надзором,
15) Школа достави Министарству нетачне податке у вези са радом Школе, као и о броју одјељења, ученика, часова и радника,
16) се у Школи обрачун плате врши супротно важећим прописима и Колективном уговору,
17) Школа не изда свим радницима Рјешење о 40-часовној радној седмици и ако се радницима сваког мјесеца не достави обрачунски листић за плату,
18) учини тежу повреду радних обавеза,
19) добије негативан ревизорски извјештај,
20) упише дијете са уписног подручја друге школе без сагласности надлежне службе јединице локалне самоуправе,
21) утврди да долази у Школу у алкохолисаном стању или под дејством опојних дрога и
22) утврди и друге направилности утврђене Законом о основном васпитању и образовању.
(2) Министар доноси Правилник о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе.

Члан 29.

(1) Када Школа има више од 24 одјељења може да има помоћника директора.
(2) Број извршилаца и проценат радног времена помоћника директора уврђује се подзаконским актом којим се прописују нормативи и стандарди за финансирање основних школа.
(3) Помоћника директора школе именује директор школе из реда запослених наставника и стручних сарадника који испуњавају услове из члана 24. став 2. тачка 1. и 3. овог статута и има најмање три године рада у настави или пословима стручног сарадника.
(4) Избор помоћника регулишу се општим актима школе.
(5) Помоћник директра обавља сљедеће послове:
1) организује, руководи и одговара за васпитно-образовни рад школе,
2) координира рад стручних органа школе,
3) замјењује директора у одсуству и
4) обавља и друге послове у складу са законом и општим актима школе.
(6) Помоћник директора у оквиру 40-часовне радне седмице може да изводи и часове редовне наставе.
(7) У случају да директор школе буде оправдано одсутан дуже од мјесец дана послове директора обавља помоћник директора до повратка директора на дужност.
(8) У случају из става 7. овог члана, када школа нема помоћника, директор, уз сагласност министра, овлашћује лице из реда запослених који испуњавају услове, до повратка директора на дужност.

VII СТРУЧНИ ОРГАНИ ШКОЛЕ

Члан 30.

(1) У Школи се формирају стручни органи:
1) одјељенско вијеће,
2) стручни актив наставника и
3) наставничко вијеће.
(2) Статутом Школе утврђују се овлашћења и начин рада стручних органа.

Члан 31.

(1) Одјељењска вијећа раде према Пословнику о раду одјељењских вијећа и Програму који усвајају на првој сједници за текућу школску годину.
(2) Одјељењско вијеће обавља сљедеће послове:
1) прати развој ученика,
2) предлаже мјере за унапређење васпитно-образовног рада,
3) врши планирање писмених провјера за ученике,
4) утврђује закључне оцјене,
5) предлаже организовање допунске и додатне наставе,
6) анализира рад наставника и стручних сарадника,
7) предлаже похвале и награде за ученике и
8) изриче васпитно-дисциплинске мјере.

Члан 32.

(1) Наставничко вијеће формира стручне активе по сродним предметима.
(2) Стручни актив наставника обавља сљедеће послове:
1) планира наставне садржаје,
2) предлаже програм рада додатне и допунске наставе,
3) предлаже мјере за унапређење васпитно-образовног рада,
4) врши уједначавање критеријума за оцјењивање ученика,
5) предлаже нове облике рада у настави,
6) анализира резултате рада наставника и ученика,
7) предлаже мјере за унапређење рада у оквиру актива и
8) разматра и даје стручна мишљења о квалитету понуђених дјечијих часописа, те предлаже Наставничком вијећу избор часописа који ће бити понуђени ученицима.

Члан 33.

(1) Наставничко вијеће формира се на почетку школске године, и чине га сви наставници и стручни сарадници Школе.
(2) Директор Школе сазива и руководи сједницама Наставничког вијећа.
(3) Наставничко вијеће састаје се према потреби, а најмање четири пута годишње.
(4) Наставничко вијеће обавља сљедеће послове:
1) прати остваривање наставног плана и програма,
2) анализира остварене:
1) циљеве,
2) задатке,
3) исход васпитно-образовног рада,
3) разматра резултате рада наставника и стручних сарадника,
5) иницира, разматра и реализује разне облике стручног усавршавања наставника и стручног сарадника.
6) разматра план и програм екскурзије, излета, школе у природи, јутарњег чувања и продуженог боравка, о чему даје мишљење,
7) разматра школски календар,
8) разматра и утврђује Годишњи програм рада Школе,
9) учествује у изради аката Школе,
10) разматра и утврђује резултете рада ученика, успјех ученика у учењу и владању и предузима мјере за јединствен и усклађен рад свих ученика у процесу васпитања и образовања
11) промовише интерес Школе у локалној заједници на чијем подручју се школа налази,
12) доноси одлуку о избору часописа који ће бити понуђен ученицима и
13) рјешава и друга питања утврђена Законом о основном васпитању и образовању и актима Школе.
(5) Наставничко вијеће одлучује већином гласова укупног броја чланова.

Члан 34.

(1) Свако одјељење у Школи има одјељењског старјешину којег на почетку школске године именује директор школе.
(2) Одјељенски старјешина:
1) остварује сталан увид у рад и владање ученика у одјељењу,
2) разматра проблеме ученика у савлађивању наставних садржаја из појединих предмета и изналази могућности за побољшање услова за рад ученика,
3) остварује увид у социјалне и породичне прилике ученика и стално сарађује са родитељима,
4) сазива родитељске састанке и њима руководи,
5) прати остваривање Наставног плана и програма у одјељењима и посебно прати оцјењивање ученика,
6) прати похађање наставе од стране ученика и правда изостанке ученика са наставе,
7) изриче похвале и награде ученицима,
8) припрема елаборате екскурзија ученика и
9) ради друге послове у складу са овим статутом.

VIII САВЈЕТОДАВНИ ОРГАНИ

Савјет родитеља

Члан 35.

(1) У Школи се формира Савјет родитеља као савјетодавно тијело.
(2) Савјет родитеља чине представници родитеља свих разреда у Школи, с тим да се бира по један родитељ испред сваког одјељења.
(3) Школа обезбјеђује простор и услове за рад Савјета родитеља.
(4) Предсједника савјета родитеља бирају родитељи на сједници Савјета тајним гласањем.
(5) Савјету родитеља могу да присуствују директор, помоћник директора, педагог и психолог Школе без права одлучивања на позив предсједника Савјета родитеља.
(6) Педагог Школе помаже савјету родитеља у раду, без права одлучивања.
(7) Савјет родитеља своје приједлоге, питања и ставове упућује Школском одбору, директору, односно стручним органима Школе на које су именовани дужни одговорити.
(8) Савјет родитеља:
1) разматра успјех ученика у учењу и владању,
2) разматра намјену коришћења средстава остварених:
а) ученичким радом,
б) проширеном дјелатношћу школе и
в) од донација и средстава родитеља,
3) разматра Школски календар,
4) разматра план и програм екскурзија, излета, школе у природи, јутарњег чувања и продуженог боравка, о чему дају мишљење,
5) у сарадњи са Школом врше избор добављача хране за продужени боравак,
6) у сарадњи са школом врше избор понуђача за реализовање плана и програма екскурзије, излета и школе у природи,
7) представља ставове родитеља ученика Школском одбору,
8) подстиче ангажовање родитеља у раду школе,
9) иницира спровођење програма и едукације родитеља о развојним потребама дјеце и другим темама,
10) учествује у изради и реализацији одговарајућих пројеката којима се подстиче и
унапређује васпитно-образовни рад у Школи и
11) промовише интересе Школе у локалној заједници на чијем се подручју Школа налази.

Савјет ученика

Члан 36.

(1) У школи се формира Савјет ученика као савјетодавно тијело.
(2) Савјет ученика чине представници ученика свих разреда у школи, с тим да се бира по један ученик испред сваког одјељења.
(3) Педагог координише радом Савјета ученика.
(4) Савјет ученика:
1) промовише интересе Школе у локалној заједници на чијем подручју се налази Школа,
2) подстиче ангажовање ученика у раду Школе,
3) информише директора Школе и Школски одбор о својим ставовима када оцијени да је то потребно или по захтјеву Школског одбора о сваком питању које се односи на рад и управљање Школом,
4) промовише права ученика и подстиче друштвено користан рад у заједници,
5) разматра успјех ученика у учењу и владању,
6) разматра план и програм екскурзије, излета школе у природи, о чему даје мишљење,
7) разматра Школски календар,
8) разматра услове рада Школе и друга питања утврђена актима Школе,
9) учествује у изради и реализацији одговарајућих пројеката којима се подстиче и унапређује васпитно-образовни рад у Школи и
10) иницира спровођење програма и едукација ученика о актуелним темама.

IX ПРАВА И ДУЖНОСТИ УЧЕНИКА

Права ученика

Члан 37.

(1) Ученик има право и дужност да редовно похађа наставу и извршава школске обавезе.
(2) Ученик има право на:
1. похађање наставе и извршавање школских обавеза,
2. став и уважавање његове личности и мишљења,
3. савјет и помоћ у рјешавању проблема,
4. информисаност о свим питањима која се на њега односе,
5. учешће у раду Савјета ученика,
6. заштиту од сваког облика дискриминације,
7. заштиту од сваког облика насиља, злостављања, занемаривања и злоупотребе,
8. израду и спровођење Кућног реда школе,
9. предлагање побољшања васпитно-образовног процеса.

Дужности ученика
Члан 38.

(1) Ученик поред својих права има и дужности, и то да:
1. редовно похађа наставу и извршава све своје школске обавезе,
2. поштује правила Кућног реда школе,
3. поштује личност других ученика, наставника и свих запослених у Школи,
4. поступа у складу са упутствима наставника, стручних сарадника, директора и осталих радника Школе која су у складу са Законом о основном васпитању и образовању и Кућним редом школе
5. чува школску имовину, уџбенике и друга васпитно-обазовна средства,
6. брине се о очувању животне средине.

Члан 39.

(1) Ученику који је навршио 15 година престаје обавеза похађања школе истеком те школске године.
(2) Школа може, на основу одлуке директора, ученику који је навршио 15 година, а није завршио школу, омогућити школовање до навршених 17 година.
(3) Ученик из става 2. овог члана који ичини тежу повреду обавеза ученика искључује се из Школе.
(4) Ученик из става 2. овог члана који редовно не похађа школу и лица којим није омогућено школовање до навршених 17 година сматрају се одраслим и стичу основно васпитање и образовање у складу са законом којим се утврђује област образовања одраслих,
(5) Ученик са сметњама у развоју може стицати основно васпитање и образовање и послије 18 година у основној школи за дјецу са сметњама у развоју, а најдуже до навршене 21. године.
(6) Ученик не може бити искључен из школе, осим у случају из става 3. овог члана.

Оцјењивање ученика

Члан 40.

(1) Оцјењивање је саставни дио процеса наставе и учења којим се обезбјеђује стално праћење остваривања циљева, исхода и постигнућа ученика те ангажовање ученика у току васпитно-образовног процеса.
(2) Праћење развоја, напредовања и постигнућа ученика обавља се формативним и сумативним оцјењивањима.
(3) Ученика оцјењују наставници који изводе наставу, а закључне оцјене на крају полугодишта ученицима од другог до деветог разреда утврђује одјељењско вијеће на приједлог наставника који изводи наставу.
(4) Оцјену из владања на крају првог и другог полугодишта утврђује одјељењско вијеће на приједлог одјељењског старјешине и одјељенске заједнице.

Члан 41.

(1) Ученик се оцјењује из свих наставних предмета и владања.
(2) Оцјењивање ученика је јавно.
(3) У току полугодишта ученик мора бити оцијењен из сваког наставног предмета најмање три пута, а из владања на крају првог и другог полугодишта.
(4) Знања и постигнућа ученика првог разреда вреднују се описним оцјенама.
(5) Описне оцјене из става 4. овог члана су:
1) изузетно успјешан,
2) успјешан и
3) учествује.
(6) Општи успјех ученика првог разреда на крају првог и другог полугодишта констатују се ријечју „завршио“
(7) Знања и постигнућа ученика од другог до деветог арзреда вреднују се бројчаном оцјеном од један до пет, с тим да је оцјена (1) најнижа, а оцјена (5) највиша.
(8) У случају да се језик и култура националних мањина изучавају у оквиру факултативне наставе, ученици се оцјењују бројчаним оцјенама од један до пет.

Члан 42.

(1) Постигнуће ученика са сметњама у развоју вреднује се описно или бројчано, у складу са програмом по којем се школује.
(2) Одлуку о начину вредновања доноси Наставничко вијеће.
(3) Постигнуће ученика које се оцјењује описно вреднује се оцјеном:
1. истиче се,
2. добар и
3. учествује.
(4) Оцјене наведене у ставу 3. овог члана треба да буду образложене.
(5) Општи успјех постигнућа ученика из става 3. овог члана констатује се ријечју „завршио“.

Члан 43.

(1) На крају првог и другог полугодишта утврђују се закључне оцјене из свих наставних предмета и општи успјех ученика.
(2) Закључна оцјена из наставних предмета је:
1) одличан (5) ако је просјек оцјена од 4,50 до 5,00;
2) врлодобар (4) ако је просјек оцјена од 3,50 до 4,49;
3) добар (3) ако је просјек оцјена од 2,50 до 3,49;
4) довољан (2) ако је просјек оцјена од 1,50 до 2,49 и
5) недовољан (1) ако је просјек оцјена од 1,00 до 1,49.
(3) Оцјена недоољан (1) није пролазна.
(4) Владање ученика оцјењује се описном оцјеном и то:
1) примјерно,
2) врло добро,
3) добро,
4) задовољава и
5) не задовољава.

Члан 44.

(1) Општи успјех ученика утврђује се на основу просјека закључених оцјена из свих наставних предмета прописаних наставним планом.
(2) Ученик је постигао општи успјех:
1) одличан (5) ако има просјек оцјена од 4,50 до 5,00;
2) врлодобар (4) ако има просјек оцјена од 3,50 до 4,49;
3) добар (3) ако има просјек оцјена од 2,50 до 3,49 и
4) довољан (2) ако има просјек оцјена од 2,00 до 2,49.
(3) Приликом утврђивања општег успјеха ученика узима се у обзир и закључна оцјена коју је ученик остварио у складу са чланом 41. став (8).
(4) Ученику који има закључну оцјену недовољан (1) из најмање једног наставног предмета не утврђује се општи успјех на основу просјека оцјена, него се општи успје недовољан (1) утврђује по аутоматизму.
(5) Оцјена из владања не утиче на општи успјех ученика.
(6) Министар доноси Правилник о праћењу и вредновању рада ученика у основној школи.

Члан 45.

(1) Ученик прелази у наредни разред ако на крају школске године има закључене пролазне оцјене из свих наставних предмета.
(2) Ученик се упућује да понавља разред уколико на крају другог полугодишта:
1) има закључену оцјену недовољан (1) из три и више наставних предмета,
2) не положи поправни испит и
3) из неоправданог разлога не приступи полагању поправног испита.

Полагање поправног и разредног испита

Члан 46.

(1) Ученик се упућује на поправни испит уколико на крају другог полугодишта :
1) из једног или два наставна предмета има закључену оцјену недовољан и
2) ако је на разредном испиту добио оцјену недовољан (1) из једног или два наставна предмета.
(2) Поправни испит полаже се у јунском и августовском испитном року.
(3) Ученици полажу поправни испит у јунском испитном року, а ученици који не положе или из оправданих разлога не приступе полагању поправног испита у јунском року поправни испит полажу у августовском испитном року.

Члан 47.

(1) На полагање разредног испита упућује се ученик:
1) који из оправданих разлога није похађао наставу више од трећине годишњег броја часова предвиђених Наставним планом и програмом,
2) који је неоцијењен из једног или више наставних предмета,
3) који полаже страни језик који није изучавао у школи,
4) који у претходним годинама није похађао наставу и није са успјехом завршио одређене разреде,
5) којем је одобрено убрзано напредовање,
6) за којег школа процијени оправданост полагања испита и
7) којем је изречена заводска мјера – упућивање у васпитно-поправни дом.
(2) Разредни испит полаже се у јунском јунском испитном року, а ученици који не положе или из оправданих разлога не приступе полагању разредног испита у јунском року разредни испит полажу у августовском испитном року.
(3) У изузетним случајевима, уколико је то у најбољем интересу ученика, Школа може донијети одлуку о полагању разредног испита у року другачијем од рока прописаног у ставу 2. овог члана.
(4) У случају из става 1. тачка 4. овог члана, прије полагања разредног испита, директор Школе формира комисију, која има три члана.
(5) Комисија из става 4. овог члана врши процјену спремности ученика за полазак у школу и предлаже разред у који би ученик био уписан.

Члан 48.

(1) Ученик може да полаже разредни испит из страног језика који није изучавао у школи.
(2) Испит из става 1. овог члана полаже се по прописаном наставном програму за одређени разред.
(3) Школа издаје увјерење о положеном испиту из става 1. овог члана.
(4) Директор Школе именује комисију пред којом се полаже поправни испит, разредни испит и други испити у основном васпитању и образовању који не спадају у редовно оцјењивање ученика.

Члан 49.

(1) Родитељ ученика има право да директору Школе поднесе приговор у писаној форми на закључену оцјену у року од два дана од дана пријема књижице или свједочанства на крају другог полугодишта, односно у року од два дана од дана пријема обавјештења од одјељењског старјешине о закљученој оцјени недовољан (1) и упућивању на поправни испит.
(2) Директор Школе дужан је да одлучи о приговору у року од два дана од дана његовог пријема, те да о томе донесе рјешење.
(3) Уколико директор донесе рјешење којим одбацује приговор из става 1. овог члана, ученик или његов родитељ може изјавити жалбу Школском одбору у року од осам дана од дана пријема рјешења.
(4) Одлука Школског одбора је коначна.
(5) Уколико директор донесе рјешење којим уважава приговор из става 1. овог члана, дужан је да формира комисију пред којом ће ученик полагати испит, а која има најмање три члана, од којих су два наставници предмета из којег се полаже испит, а трећи члан комисије је педагог Школе.
(6) Изузетно, ако у Школи један наставник изводи наставу одређеног предмета, ангажоваће се наставник одговарајућег предмета из друге школе.
(7) Наставник на чији приједлог је утврђена спорна оцјена, не може бити члан комисије.
(8) Ако је приговор изјављен на оцјену утврђену на поправном или разредном испиту, чланови комисије не могу бити иста лица пред којим је ученик полагао поправни или разредни испит.
(9) Испит из става 5. овог члана обавља се у року од три дана од дана одобрења полагања испита пред комисијом.
(10) Оцјена комисије је коначна.

Владање ученика

Члан 50.

(1) За повреду дужности и непоштовање Етичког кодекса ученику се може изрећи васпитно-дисциплинска мјера, а материјалну штету учињену намјерно или из крајње непажње надокнађује његов родитељ.
(2) За повреду дужности и непоштовање Етичког кодекса ученику се изриче васпитно-дисциплинска мјера:
1) опомена одјељењског страјешине,
2) укор одјељењског старјешине,
3) укор одјељенског вијећа,
4) укор директора,
5) укор Наставничког вијећа и
6) премјештај из одјељења у одјељење.
(3) У изузетним случајевима за тежу повреду дужности ученику се може изрећи васпитно-дисциплинска мјера премјештање из једне у другу најближу школу.
(4) Школа у коју је ученик премјештен мора уписати ученика.
(5) Опомена и укор одјељењског старјешине изричу се ученицима за лакше повреде дужности ученика, утврђене Општим актом школе.
(6) Укор одјељењског вијећа, премјештање из одјељења у одјељење, укор директора, укор Наставничког вијећа и премјештај из једне у другу најближу школу изричу се за теже повреде дужности ученика утврђене Законом о основном васпитању и образовању.

Члан 51.

(1) Ученик може одговарати за повреду дужности која је доказана и која је у вријеме извршења била утврђена овим статутом или другим општим актима школе.
(2) Теже повреде дужности ученика сматрају се:
1) преправка података у свједочанству, ђачкој књижици и другој јавној исправи,
2) преправка и дописивање података у школској евиденцији,
3) крађа школске имовине или имовине ученика,
4) наношење штете школској имовини, имовини ученика и радника Школе,
5) употреба или подстицање ученика на употребу алкохола, дуванских и других производа забрањених у прметовању малољетним лицима,
6) изазивање туче или учешће у тучи,
7) изражавање националне или вјерске нетрпељивости,
8) неоправдано изостајање из школе више од 25 часова у току школске године,
9) недоличан однос или насиље према наставнику или другом раднику Школе,
10) недоличан однос или насиље ученика једних према другима,
11) посједовање оружја,
12) коришћење свих информационо-техничких уређаја који не служе васпитно-образовном процесу, злоупотреба мобилних телефона, снимање видео-записа и фотографија за вријеме боравка у школи и њихова даља дистрибуција и употреба путем средстава масовне комуникације,
13) доношење и употреба пиротехничких средстава у школи и школском дворишту,
14) изазивање опште опасности по себе и друге.
(3) Ученик може одсуствовати са наставе само у оправданим случајевима.
(4) Родитељ је дужан да најкасније у року од осам дана оправда изостанак ученика.
(5) Изречена васпитно-дисциплинска мјера може се у току школске године ублажити или укинути, осим у случају када је ученику изречена васпитно-дисциплинска мјера премјештај у другу школу.

Члан 52.

(1) Директор Школе именује комисију за процјену причињене материјалне штете у Школи у случају да је ученик одговоран за штету.
(2) На приједлог комисије, директор доноси одлуку о висини штете коју је ученик дужан да надокнади.
(3) Родитељ ученика може изјавити жалбу Школском одбору на одлуку директора из става 2. овог члана.
(4) Рјешење Школског одбора је коначно.
(5) Директор Школе може ученика ослободити обавезе да надокнади причињену материјалну штету, ако се докаже да ученик штету није учинио намјерно и да је није учинио из крајње непажње.
(6) Директор је дужан да о учињеним прекршајима и кривичним дјелима и дјелима која утичу на здравље и безбједност ученика, а која се десе у Школи, обавијести надлежне институције.
(7) Министар, на приједлог Завода, доноси правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика у основној школи.

Награђивање и похваљивање ученика

Члан 53.

(1) Ученик који се истиче у учењу и владању похваљује се или награђује.
(2) Наставничко вијеће утврђује врсте похвала и награда, као и услове за њихово додјељивање.
(3) Ученику који је нарочито успјешан у васпитно-образовном процесу и другим активностима у школи може се додијелити похвала и награда према критеријумима утврђеним правилником који усваја школски одбор, при чему се као обавезно морају дефинисати:
1) успјех у учењу и владање ученика,
2) залагање у настави и ваннаставним активностима и
3) резултати остварени на такмичењима.
(4) За остварене резултате ученик може добити похвалу:
1) одјељењског старјешине,
2) одјељењског вијећа и
3) наставничког вијећа.
(5) Похвале се уписују у ђачку књижицу и одјељењску књигу.

Члан 54.

(1) Похвале могу бити писмене и усмене, а саопштавају се јавно, пред одјељењем, свим запосленим у Школи или пред наставницима и родитељима.
(2) Награде могу бити у облику посебних диплома, увјерења и књига, а у изузетним случајевима и у новчаним износима.
(3) Награде ученицима могу додјељивати и спонзори, односно донатори, на основу критеријума које пропишу својим актима.
(4) Ученици могу добити и друге облике материјалног награђивања који се исказују кроз плаћене екскурзије, љетовања, одморе, куповину школског прибора и сл.
(5) Награде се могу додјељивати и групи ученика или цијелом одјељењу за постигнуте резултате на такмичењима, у учењу, владању и сл.
(6) Приједлог за додјелу награда и похвала даје одјељењски старјешина на основу мишљења одјељењског вијећа или стручног актива.

Дипломе и признања

Члан 55.

(1) За ученика генерације у Школи бира се ученик деветог разреда који је током цјелокупног основног васпитања и образовања у својој генерацији имао одличан општи успјех у учењу и остварена постигнућа у ваннаставним и/или ваншколским активностима, као и примјерно владање током цјелокупног основног васпитања и образовања.
(2) Приједлог кандидата за ученика генерације у Школи може дати одјељењски старјешина, одјељенска заједница ученика, одјељенско вијеће школе, разредно вијеће школе, Савјет родитеља и Савјет ученика.
(3) Директор Школе именује комисију за избор ученика генерације која има пет чланова, од којих по једног члана предлажу:
1) одјељенско вијеће,
2) Савјет родитеља,
3) Савјет ученика,
4) Наставничко вијеће,
5) пети члан комисије је школски педагог.
(4) Комисија саставља ранг-листу кандидата предложених за ученика генерације коју доставља директору Школе.
(5) На приједлог Наставничког вијећа директор доноси одлуку о избору ученика генерације.
(6) Одлука о избору ученика генерације и ранг-листа објављује се на огласној табли Школе, најкасније до 25. маја текуће године.
(7) Ученик генерације проглашава се јавно на посебној школској свечаности „Дан ученичких постигнућа“, који се организује посљедњи дан наставног процеса за ученике деветог разреда.
(8) Кандидат који је незадовољан одлуком директора Школе може у року од два дана од дана објављивања одлуке на огласној табли Школе уложити приговор Школском одбору.
(9) Школски одбор доноси одлуку у року од пет дана од дана пријема приговора. Одлука Школског одбора је коначна.

Члан 56.

(1) Ученику деветог разреда који је током цјелокупног школовања, на крају сваке школске године остварио одличан успјех из свих наставних предмета и имао примјерно владање Школа додјељује Диплому „Вук Караџић“
(2) Додјела Дипломе „Вук Караџић“ врши се јавно на посебној школској свечаности „Дан ученичких постигнућа“, која се организује посљедњи дан наставног процеса за ученике деветог разреда.

X УЧЕНИЦИ СА ПОСЕБНИМ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ ПОТРЕБАМА

Члан 57.

(1) Ученици с посебним васпотно-образовним потребама стичу основно васпитање и образовање у редовном или комбинованом одјељењу.
(2) Ученици са посебним васпитно-образовним потребама су:
1) ученици са сметњама у развоју и
2) надрени и талентовани ученици.
(3) Васпитно-образовни рад са ученицима са сметњама у развоју реализује се на основу Наставног плана и програма, те индивидуалних образовнх програма које предлаже стручни тим Школе, а усваја Наставничко вијеће.
(4) У случају да је налазом и мишљењем стручне комисије за процјену потреба и усмјеравање дјесе и омладине са сметњама у развоју предложено ангажовање лица за подршку ученику са сметњама у развоју, асистент, Школа ће затражити сагласност Министарства за ангажовање асистента.
(5) Асистент може бити лице које има најмање средњу стручну спрему и пружа техничку помоћ у:
1) кретању и обављању хигијенских потреба,
2) комуникацији и социјалној укључености и
3) друге врсте помоћи, зависно од потреба ученика, а на приједлог наставника или стручне службе Школе.

Члан 58.

(1) Васпитно-образовни рад са надареним и талентованим ученицима реализује са на основу Наставног плана и програма, те индивидуалних образовних програма које предлаже стручни тим Школе, а усваја Наставничко вијеће.
(2) У раду са надареним и талентованим ученицима Школа треба да обезбиједи :
1) већу индивидуализацију наставе и примјену средстава, облика и метода рада у складу са потребама надарених ученика, а посебно за:
1. учење путем истраживања, рјешавања проблема и открића,
2. сложеније облике програмираног учења,
3. обликовање процеса учења у којем се захтијева већи степен стваралачког учења,
4. посебне програме у оквиру додатне наставе,
5. избор одговарајућих модела у оквиру наставе на више нивоа тежине,
6. посебне програме учења коришћењем електронских медија,
2) ваннаставне активности које подстицајно дјелују на развој, исказивање и усавршавање надарености и талента ученика:
1. учешће у слободним активностима, секцијама и клубовима у којима се могу бирати програми и активности у складу са њиховим интересовањима, темпом напредовања и нивоом аспирације и
2. примјена посебних програма подршке кроз такмичења, награде, стипендије, истраживачке кампове, посјете научним центрима, изложбе, фестивале наука.

Члан 59.

(1) У Школи се формира тим за подршку надареним и талентованим ученицима.
(2) Директор школе, на приједлог Наставничког вијећа, доноси рјешење о именовању и броју чланова тима за подршку.
(3) Тим за подршку чине: наставници Школе, стручни сарадници и родитељ ученика, и, по потреби, стручно лице из друге установе које може допринијети раду тима за подршку.
(4) Директор Школе именује координатора тима за подршку, по правилу педагога или психолога.

Члан 60.

Школа врши индентификацију, образовање, праћење и подстицање надарених и талентоавних ученика, у складу са Законом о основном васпитању и образовању и Закона којим се регулише школовања и стипендирања младих талената.

XI ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА

Члан 61.

(1) У Школи се ради унапређења квалитета васпитно-образовног рада спроводи самовредновање и спољашње вредновање рада Школе.
(2) Самовредновање рада врши се према Правилнику о вредновању квалитета васпитно-образовног рада у основној пколи.
(3) Спољашње вредновање рада Школе врши Завод према свом годишњем програму рада, а у складу са Правилником из става (2) овог члана.
(4) Спољашње вредновање рада Школе укључује и провјеру постигнућа ученика из различитих наставних предмета на крају петог и деветог разреда.

Члан 62.

(1) Након завршетка деветог разреда врши се писмена провјера ученичких постигнућа (у даљем тексту: мала матура)
(2) Министар, на приједлог Завода, доноси рјешење којим именује Комисију за спровођење мале матуре.
(3) Завод прави план годишње провјере постигнућа ученика, којим дефинише наставне предмете из којих ће се провјеравати постигнућа ученика.
(4) Циљ провјере постигнућа ученика је утврђивање степена остварености исхода учења и нивоа постигнућа ученика дефинисаних наставним програмом, као и унапређење квалитета васпитно-образовног рада.
(5) Резултати спроведених провјера постигнућа не могу се користити приликом оцјењивања рада и праћења напредовања ученика, него служе при планирању наредних активности за унапређење квалитета рада школе.
(6) Завод обавјештава школе о плану провјере постигнућа ученика, времену спровођења, најкасније до краја првог полугодишта текуће школске године.
(7) Министар, на приједлог Завода, доноси Правилник о вредновању квалитета васпитно-образовног рада у основној школи.

Члан 62а.

(1) На основу резултата самвредновања и спољашњег вредновања, школа утврђује приоритете развоја и прави план унапређења квалитета васпитно-образовног рада.
(2) План из става (2) овог члана саставни је дио развојног плана школе.

XII НАСТАВНИЦИ, СТРУЧНИ САРАДНИЦИ И ОСТАЛИ РАДНИЦИ ШКОЛЕ

Члан 63.

(1) Васпитно-образовни рад у Школи обављају наставници, стручни сарадници, водитељи у продуженом боравку и школски библиотекар.
(2) Стручни сарадници из става (1) овог члана су:
1) педагог;
2) психолог;
3) дефектолог, односно специјални едукатор – рехабилитатор
4) социјални радник.
(3) Министар доноси Правилник о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника, водитеља у продуженом боравку и школских библиотекара.

Наставници

Члан 64.

(1) Послове наставника, водитеља у продуженом боравку и школског библиотекара обављају лица која, осим услова утврђених законом којим се уређује радни однос, треба да имају:
1) завршен први циклус студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ЕСТЦ бодова у трајању од три године или еквивалент,
2) положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу и
3) љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима.
(2) Стручни сарадници, поред испуњених услова утврђених законом којим се уређује радни однос, треба да имају:
1) завршен први циклус студијског програма у трајању од четири године и остварених најмање 240 ЕСТЦ бодова или еквивалент,
2) завршен први циклус студијског програма у трајању од три године и остварених најмање 180 ЕСТЦ бодова уз завршен други циклус истог студија са укупних 300 ЕСТЦ бодова,
3) положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу и
4) љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима.

Члан 65.

(1) Школа може на упражњено радно мјесто запослити приправника.
(2) Приправнички стаж траје дванаест мјесеци.
(3) Приправник је лице које се први пут запошљава у занимању за које је стекло одређену врсту и степен стручне спреме.
(4) Лице које има мање од годину дана радног искуства у струци и није остварило услове за полагање стручног испита има статус приправника.
(5) Након истека приправничког стажа приправник може приступити полагању стручног испита.
(6) Приправник који у року од десет мјесеци по истеку приправничког стажа не положи стручни испит, престаје са радним односом.
(7) Током приправничког стажа наставници, стручни сарадници, секретар и рачуновођа оспособљавају се помоћу ментора за самостални рад, савладавају програм приправничког стажа и припремају се за полагање стручног испита.
(8) Школа може са лицем закључити уговор о стручном оспособљавању ради обављања приправничког стажа у складу са законом којим се регулише радни однос.
(9) У случају из става 8. овог члана Школа је дужна да затражи сагласност Министарства.
(10) Школа не може ангажовати лице у својству приправника ради обављања приправничког стажа у продуженом боравку.
(11) Студенти факултета који се образују за наставничка занимања могу да обављају праксу у школама са којим је факултет потписао споразум о обављању праксе.
(12) Министар рјешењем одређује школе у којима се полаже практични дио стручног испита.

Члан 66.

(1) Рад у Школи не може обављати лице које је правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела која га чине недостаојним за рад у школи, те за кривична дјела учињена против: службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима, нити лице које се води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.
(2) Наставници и стручни сарадници дужни су да предузму мјере заштите права дјетета, те о сваком кршењу тих права, посебно о свим облицима насиља над дјететом или малољетним лицем одмах обавијесте надлежну социјалну установу.

Члан 67.

(1) Подручја рада наставника су:
1) планирање и програмирање,
2) учење и поучавање,
3) праћење и вредновање,
4) креирање окружења за учење,
5) сарадња са породицом и заједницом,
6) професионални развој,
7) учешће у раду и развоју школе и образовног система.
(2) Опис послова наставника из подручја рада из става (1) овог члана прописано су Правилником о стандардима рада наставника, стручних сарадника и осталих васпитно-образовних радника у основној школи.

Члан 68.

(1) Радно вријеме наставника и стручног сарадника износи 40 часова у оквиру радне недјеље.
(2) Структуру и распоред обавеза наставника и стручног сарадника у оквиру радне недјеље, као и недјељни и годишњи фонд часова утврђује Школски одбор Годишњим програмом рада школе.
(3) Школа до 30. септембра издаје наставницима и стручним сарадницима рјешење о 40-часовној радној недјељи.

Стручни сарадници

Педагог

Члан 69.

(1) Подручја рада педагога су:
1) планирање, програмирање и припремање за рад,
2) праћење, вредновање и унапређење васпитно-образовног рада,
3) рад са ученицима,
4) рад са наставницима,
5) партнерство са породицом и заједницом,
6) професионални развој,
7) рад у стручним органима и тимовима у школи и ван ње.
(2) Опис послова педагога из подручја рада из става (1) овог члана прописано су Правилником о стандардима рада наставника, стручних сарадника и осталих васпитно-образовних радника у основној школи.

Психолог

Члан 70.

(1) Подручја рада психолога су:
1) рад са ученицима,
2) рад са родитељима,
3) рад са наставницима,
4) планирање и програмирање, документовање и аналитичко-истраживачки рад,
6) професионални развој и вредновање квалитета рада школе,
7) рад у стручним органима и тимовима и сарадња са друштвеном средином.
(2) Опис послова психолога из подручја рада из става (1) овог члана прописано су Правилником о стандардима рада наставника, стручних сарадника и осталих васпитно-образовних радника у основној школи.

Библиотекар

Члан 71.

Школски библиотекар обавља сљедеће послове:
1) припрема план и програм рада библиотеке,
2) упознаје ученике са библиотечко-информационом грађом и услугама у библиотеци,
3) помаже ученицима при избору литературе,
4) подстиче ученике да развијају читалачке навике и учи их да користе услуге библиотеке током цијелог живота,
5) подстиче ученике да користе и вреднују информације, схватају комуникационе процесе и развијају културу комуницирања,
6) учествује у културним и јавним активностима школе и организује програме за социјализацију и креативно дружење,
7) може да води библиотечку секцију, ако је предвиђена годишњим програмом рада школе,
8) врши инвентарисање, сигнирање и класификацију библиотечко-информационе грађе,
9) формира и води каталог библиотечко-информационе грађе,
10) води евиденцију о коришћењу библиотечко-информационе грађе,
11) промовише улогу библиотека,
12) стручно се усавршава,
13) учествује у раду стручних органа школе и
14) извршава и друге обавезе по налогу директора.
Остали радници Школе

Члан 72.

(1) Административне, правне и рачуноводствене послове у Школи обављају секретар и рачуновођа.
(2) Послове секретара школе може обављати лице са завршеним првим циклусом студијског програма у трајању од четири године и остварених 240 ЕЦТС бодова или еквивалент, са завршеним правним факултетом и положеним стручним испитом.
(3) Послове рачуновође школе може обављати лице са завршеним првим циклусом студијског програма економије, финансија или рачуноводства у трајању од четири године и остварених најмање 240 ЕЦТС бодова или еквивалент, који има одговарајућу лиценцу у складу са законом којим се уређује област рачуноводства.
(4) Администартивно-финансијске послове за потребе секретара школе и рачуновође школе може обављати административно-финансијски радник када Школа систематизује то радно мјесто.
(5) Послове административно-финансијског радника може обављати лице са завршеном најмање средњом стручном спремом, друштвеног смијера.

Секретар

Члан 73.

Секретар обавља сљедеће послове:
1) обавља годишње програмирање и планирање рада из своје надлежности,
2) управне, нормативно-правне и друге послове у Школи,
3) израђује нацрт општих аката,
4) прати и примјењује законе и одговарајуће прописе у вези са дјелатношћу Школе,
5) присуствује сједницама Школског одбора, води записнике са сједница и припрема материјал за рад тог органа,
6) припрема приједлоге одлука и рјешења,
7) припрема статистичке извјештаје у вези са ученицима и радницима Школе,
8) води одговарајућу документацију, израђује дупликате диплома и свједочанстава, комплетира документацију за све врсте испита, одговара за кориштење печата и штамбиља Школе,
9) припрема уговоре,
10) сарађује са стручним органима,
11) организује и прати рад помоћног особља,
12) ради са странкама,
13) води кадровску и персоналну документацију,
14) сарађује са директором и осталим радницима Школе,
15) даје обавјештења родитељима која се односе на примјену прописа,
16) води поступак јавне набавке и
17) обавља и друге административне и правне послове по налогу директора.

Рачуновођа

Члан 74.

Рачуновођа обавља сљедеће послове:
1) рукује финансијским средствима у оквиру својих овлашћења,
2) сачињава статистичке извјештаје, периодичне обрачуне и годишњи обрачун,
3) организује рад у рачуноводству и руководи пословима рачуноводстав,
4) води комплетно књиговодство Школе у складу са прописима,
5) обавља послове са Пореском управом, трезором и другим финансијским институцијама,
6) припрема материјалне извјештаје за органе управљања који се односе на финансијско-материјално пословање,
7) води рачуна о ликвидацији аконтација по свим основама,
8) врши обрачун зарада и осталих примања радника,
9) расађује са инспекторима и ревизорима буџетског пословања,
10) пружа стручна обавјештења из области рачуноводства органима школе,
11) припрема неопходну документацију за плаћање преузетих обавеза по рачунима,
12) извршава плаћање финансијских обавеза, прати и примјењује законске и друге прописе у рачуноводству Школе,
13) учествује у активностима које се тичу процедура јавних набавки,
14) организује и прати рад помоћног особља,
15) сарађује са директором и осталим радницима Школе,
16) обавља и друге послове по налогу директора.

Технички и помоћни радници

Домар

Члан 75.

Послови домара-кућног мајстора и ложач централног гријања у школи у Слатини:
1) свакодневно праћење и уочавање стања школских објеката, инсталација, опреме и упознава директора и секретара са уоченим недостацима;
2) обављање ситнијих оправки на водоводним, канализационим, подним, зидним, кровним и другим површинама;
3) застакљивање и оправка прозора, клупа, столица и осталог намјештаја, израда једноставних дијелова намјештаја;
4) поправка учила и осталих наставних помагала;
5) кречење и бојење зидних површина и столарије;
6) рад на одржавању зелених површина, садница, брига о уређењу и естетском изгледу школског дворишта;
7) заваривање електричним и аутогеним апаратом;
8) ложење и одржавање котловница и осталих инсталација;
9) замјена радијатора, вентила и заваривање по потреби аутогеним и електро апаратом;
10) пуњење система и пражњење за вријеме кад се не ложи;
11) остали послови.

Ложач

Члан 76.

Послови ложача централног гријања и кућног мајстора у ПО у Бошковићима и у ПО у Друговићима:
1) ложење и одржавање котловнице и инсталација,
2) заваривање електричним и аутогеним апаратом,
3) кречење и оправка на објектима,
4) одржавање дворишта и зеленила,
5) сарадња са радницима Школе,
6) отклањање кварова на инсталацијама и опреми,
7) сезонски послови,
8) остали послови по потреби.

Ноћни чувар

Члан 77.

Послови ноћни чувара:
1) физичко обезбјеђење школског објекта,
2) обилазак школских објеката са вањске стране,
3) обилазак унутрашњих просторија и уочавање недостатака у истим,
4) пријава провала, крађа и кварова на водоводним , канализационим и
електроинсталацијама,
5) располагање и чување кључева школских просторија,
6) вођење евиденције о запажањима у току дежурства.
7) по потреби помоћ осталим радницима при обављању сезонских послова.

Радници на одржавању чистоће

Члан 78.

Радници на одржавању хигијене:
1) свакодневно чишћење подних површина,
2) свакодневно прање зидова, врата и прозора,
3) прање ходника и степеништа послије уласка и изласка ученика,
4) чишћење дворишта и стаза,
5) брига о зеленим површинама и парковима,
6) свакодневно брисање клупа, столица и катедри мокром крпом,
7) одржавање и дезинфекција мокрих чворова, квака на вратима и намјештаја,
8) остали послови.

XIII ГОДИШЊИ ОДМОР

Члан 79.

(1) За сваку календарску годину радник има право на годишњи одмор у трајању од најмање 20 радних дана.
(2) Радник који први пут заснива радни однос, или има прекид дужи од тридесет дана између рада код једног послодавца и рада код другог послодавца, има право на један дан одмора за сваки мјесец дана рада у календарској години.

Члан 80.

(1) Годишњи одмор из члана 79. став (1) овог статута увећава се за један дан за сваке навршене четири године радног стажа.
(2) Годишњи одмор се увећава самохраним родитељима, стараоцима и усвојиоцима са малољетном дјецом до седам година старости за два дана.
(3) Родитељима, стараоцима и усвојиоцу хендикепираног дјетета за три дана.
(4) Инвалиду рада и ратном војном инвалиду за два дана.
(3) При утврђивању дужине годишњег одмора радна седмица се рачуна као пет радних дана.

Члан 81.

(1) Празници који су у складу са посебним законом, нерадни дани и одсуства са рада уз накнаду плате не урачунавају се у дане годишњег одмора.
(2) Радник који је за вријеме коришћења годишњег одмора привремено спријечен за рад у смислу прописа о здравственом осигурању, има право да по истеку те спријечености за рад, у договору са послодавцем користи преостали дио годишњег одмора.

Члан 82.

(1) Радник може да користи годишњи одмор без прекида или у два или више дијелова.
(2) Годишњи одмор који радник користи без прекида, мора се започети користити у календарској години за коју користи годишњи одмор.
(3) Ако радник користи годишњи одмор у више од два дијела, први дио користи у трајању од двије радне седмице у току календарске године, а преостали дио најкасније до 30. јуна наредне календарске године.

Члан 83.

(1) Радник се не може одрећи права на годишњи одмор, нити му се исти може ускратити, а ни исплатити некнада на име неискоришћеног годишњег одмора осим у случају кривице послодавца.
(2) Радници који раде на пословима наставе годишњи одмор користе за вријеме трајања школског распуста.
(3) Остали запослени користе годишњи одмор у складу са Законом о раду.
(4) Раднику којем престаје радни однос због испуњавања услова за одлазак у пензију и раднику којем престаје радни однос на одређено вријеме, послодавац је дужан да обезбеди коришћење годишњег одмора прије престанка радног односа.
(5) Радници који раде на пословима наставе и који за вријеме школског распуста користе породиљско одсуство, годишњи одмор за текућу календарску годину користе по закључивању породиљског одсуства.

Члан 84.

Радник за вријеме коришћења годишњег одмора има право на накнаду плате у висини пуне плате, као да је за то вријеме био на раду.

XIV ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ РАДНИКА

Члан 85.

(1) Повреду радне обавезе радник чини неизвршавањем или немарним, неблаговременим и несавјесним извршењем радне обавезе или кршењем Етичког кодекса.
(2) За повреду радне обавезе радник одговара у поступку за утврђивање одговорности – дисциплинском поступку.
(3) Одговорност за повреду радне обавезе не искључује кривичну, прекршајну и материјалну одговорност.
(4) Дисциплински поступак против радника који је учинио повреду радне обавезе покреће директор школе или лице које он овласти.
(5) За повреду радних обавеза и радне дисциплине раднику се може изрећи једна од сљедећих мјера:
1) писмено упозорење,
2) новчана казна и
3) престанак радног односа.
(6) Мјера из става 5. тачка 3. овог члана не може се изрећи за лакше повреде радне обавезе.
(7) На одлуку директора о изреченој мјери из става 5. овог члана незадовољни радник може поднијети приговор Школском одбору .
(8) Одлука Школског одбора је коначна.
(9) Поступак утврђивања одговорности за теже повреде радних обавеза и дужности спроводи дисциплинска комисија.
(10) Школа је дужна да донесе Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности и дисциплинском поступку у складу са Законом о основном васпитању и образовању и Посебним колективним уговором за запослене у области образовања и културе Републике Српске.

Члан 86.

(1) Теже повреде радних дужности су:
1) одбијање радника да изврши своје радне обавезе одређене Уговором о раду и рјешењем о 40-часовној радној недјељи,
2) одбијање радника Школе да оде на комисијски љекарски преглед,
3) крађа, намјерно уништење, оштећење или незаконито располагање средствима школе, као и наношење штете трећим лицима коју је Школа дужна да надокнади,
4) злоупотреба положаја са материјалним или другим посљедицама за Школу,
5) насилно понашање према ученицима, радницима и трећим лицима и чињење дјела против службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над јететом или малољетним лицем,
6) долазак на посао у алкохолисаном стању или под утицајем опојних средстава, те коришћење алкохолних или опојних средстава током радног времена,
7) неоправдано изостајање са посла у трајању од три дана у календарској години,
8) организовање инструктивне наставе и курсева за ученике Школе у којој ради,
9) испитивање и оцјењивање ученика супротно Закону о основном васпитању и образовању и подзаконским прописима,
10) задавање ученицима задатака и оцјењивање на основу задатог рада из дјечјих часописа и необавезних наставних средстава,
11) организовање ученика у политичке сврхе,
12) изазивање националне или вјерске нетрпељивости,
13) непримјерено понашање према ученицима, омаловажавање и вријеђање ученика, родитеља ученика или радних колега,
14) организовање или учествовање у продаји књига или друге робе ученицима,
15) наплаћивање тестова ученицима,
16) онемогућавање контроле стручно-педагошког надзора просвјетним савјетницима и инспекцијским органима,
17) угрожавање безбједности у школи и уношење оружја у школски простор,
18) узнемиравање или злостављање ученика
19) вршење радњи за које се основано сумња да представљају кривично дјело или да угрожавају имовну веће вриједности и
20) одавање пословне или службене тајне.
(2) Уколико радник Школе дође у алкохолисаном стању или постоји сумња да је у школу дошао под утицајем опојних средстава, директор Школе дужан је да одмах о томе обавијести надлежну организациону јединицу Министарства унутрашњих послова и упути радника на љекарски преглед.
(3) Ако је радник затечен у вршењу радњи за које се основано сумња да представљају кривично дјело, тежу повреду радне обавезе из става (1) овог члана или радњи које угрожавају имовину веће вриједности, директор школе га може удаљити са рада и прије отказивања уговора о раду.
(4) Директор школе удаљава са рада радника у случају да учини неку од сљедећих тежих повреда радних обавеза:
1) ако је затечен у вршењу радњи за које се основано сумња да представљају кривично дјело или да угрожавају имовину веће вриједности,
2) ако утврди да је дошао на радно мјесто под утицајем алкохола или опојних средстава,
3) ако се насилнички понаша према ученицима, радницима школе и осталим лицима,
4) ако је против радника покренут кривични поступак за дјела учињена против службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.
(5) У случајевима из става (3) овог члана удаљење радника са рада може трајати најдуже до три мјесеца, а у том року директор је дужан да одлучи о одговорности радника.
(6) Ако директор не поступи у складу са ставом (4) овог члана, радника удаљава министар, у року од осам дана од дана достављања обавјештења, при чему се разматра поступак директора и предлажу мјере.
(7) За повреду радних обавеза из става (1) овог члана директор може изрећи мјеру:
1) новчану казну у висини до 20% основне плате радника, за мјесец у коме је новчана казна изречена, у трајању од једног до три мјесеца,
2) писмено упозорење са најавом отказа уговора о раду под условом да радник у наредном року од шест мјесеци не учини повреду радне обавезе или непоштовање радне дисциплине,
3) престанак радног односа.
(8) За лакшу повреду радних обавеза, које су прописане Посебним колективнм уговором и Правилником о дисциплинској одговорности и дисциплинском поступку, раднику се може изрећи мјера:
1) писмено упозорење,
2) новчана казна у висини 10% основне плате радника, за мјесец у којем је новчана казна изречена.

XV СИНДИКАТ

Члан 87.

(1) Запослени радници Школе имају право на синдикално организовање и штрајк у складу са законским прописима којима се регулишу радни односи и право на организовање штрајка.
(2) У име радника Школе Синдикат колективно преговара и потписује Колективни уговор са оснивачем Школе и послодавцем.
(3) Школа обезбјеђује Синдикату услове за његово дјеловање у складу са Посебним колективним уговором за запослене у области образовања и културе Републике Српске.

XVI ЈАВНОСТ РАДА ШКОЛЕ

Члан 88.

(1) Рад Школе је јаван.
(2) У школи није дозвољено политичко организовање и дјеловање, као ни коришћење школског простора у те сврхе у вријеме одржавања редовних васпитно-образовних активности.

Члан 89.

Запослени у Школи имају право да буду редовно, благовремено, потпуно и истинито обавијештени о цјелокупном раду Школе, материјално-финансијском стању, коришћењу средстава, раду директора, Школског одбора и других органа школе.

XVII ДОКУМЕНТАЦИЈА, ЕВИДЕНЦИЈА И ЈАВНЕ ИСПРАВЕ

Члан 90.

(1) Школа води педагошку документацију и евиденцију.
(2) Педагошка документација и евиденција у Школи води се у писаном и електронском облику кроз Јединствени информациони систем Министарства (еДневник).
(3) Школа води педагошку документацију и евиденцију тако да обезбјеђује чување личних података ученика у складу са прописима којима се регулише заштита личних података.
(4) У случају погрешно уписаних података у документацију или евиденцију у штампаном облику, исправка се врши тако што се погрешно уписана ријеч или дио текста прецрта тако да се може прочитати, а изнад прецртаног текста уписује се исправан текст, односно податак.
(5) Исправка се врши трајним мастилом црвене боје и овјерава се потписом директора и печатом школе.
(6) У случају погрешног уписа података у документацију или евиденцију у електронском облику, исправку врши наставник уз претходну сагласност директора и уз податак евидентира се посебна напоемна са датумом измјене, лице које је вршило измјену и погрешно унесен податак.

Члан 91.

У Школи се води сљедећа документација:
1) матична књига ученика основне школе,
2) регистар уз матичну књигу,
3) годишњи програм рада школе,
4) дневник васпитно-образовног рада (одјељењска књига)
5) љетопис школе,
6) свеска записника,
7) дневник рада за продужени боравак,
8) дневник рада за боравак,
9) дневник рада стручног сарадника,
10) дневник рада:
1) слободних (ваннаставних) активности ученика,
2) допунске наставе,
3) додатне наставе,
4) факултативне наставе,
5) припремне наставе,
11) књига дежурства,
12) распоред часова,
13) план приправничког стажа, евидентни лист о раду приправника, извјештај о реализацији плана и програма приправничког стажа и увјешере о обављеном приправничком стажу,
14) евиденција дјеце за упис у први разред основне школе,
15) пријава и записник са полагања испита у основној школи,
16) евиденција о издатим свједочанствима,
17) евиденција о издатим дипломама,
18) евиденција о општем успјеху и владању ученика,
19) васпитно-образовни картон ученика,
20) евиденција о испитима,
21) евиденција о стручном усавршавању директора, наставника и стручних сарадника, школског библиотекара и водитеља продуженог боравка,
22) евиденција о издатим увјерењима о похађању наставе,
23) евиденција о издатим преводницама и
24) евиденција о уписаним и исписаним ученицима у току школске године.

Члан 92.

(1) Јавне исправе које издаје Школа су:
1) ђачка књижица,
2) свједочанство,
3) диплома „Вук Караџић“
4) диплома за изузетан успјех из појединог наставног предмета,
5) признање ученику генерације,
6) признање најбољем ученику,
7) увјерење о положеном испиту из страног језика у основној школи,
8) преводница о преласку ученика у другу школу,
9) обавјештење о упису ученика који је дошао из друге школе,
10) увјерење о похађању наставе,
11) увјерење о завршеним нивоима и
12) увјерење о оствареном постигнућу а малој матури.
(2) Обрасци јавних исправа које издаје Школа штампани су на ћирилчном или латиничном писму.
(3) Подаци у јавним исправама уписују се ручно или електронски кроз Јединствени информациони систем (еДневник).
(4) Министар доноси Правилник о садржају и начину вођења документације, евиденције и обрасцима јавних исправа у основној школи.

Члан 93.

(1) Матична књига, регистар уз матичну књигу, љетопис и евиденција о издатим свједочанствима документи су трајне вриједности које Школа трајно чува.
(2) Одјељенска књига и свеске записника чувају се десет година по завршетку школске године.
(3) Пријава и записник о полагању испита чувају се пет година по завршетку школске године.

Члан 94.

(1) Ђачка књижица издаје са на крају другог полугодишта за ученике од првог до петог разреда.
(2) На крају првог полугодишта за све ученике издају се увјерења о успјеху ученика на полугодишту, док се ученицима који се школују у нивоима образовања увјерења издају по завршетку сваке године школовања.
(3) Школа издаје ученику свједочанство о завршеном шестом, седмом, осмом и деветом разреду.
(4) Ученику који није стекао основно васпитање и образовање, а престала му је обавеза похађања наставе и ученику који одлази у иностранство издаје се свједочанство о посљедњем завршеном разреду.

Члан 95.

(1) Вјеродостојност јавне исправе Школа овјерава печатом.
(2) Директор Школе одређује службено лице одговорно за употребу и чување печата.

Члан 96.

(1) На захтјев, Школа издаје дупликат јавне исправе на прописаном обрасцу послије проглашења јавне исправе неважећом у „Службеном гласнику Републике Српске“.
(2) Дупликат јавне исправе садржи истовјетне податке као оригинал тражене јавне исправе, а на прописаном обрасцу.
(3) Школа издаје увјерење о подацима о којима води евиденцију, у недостатку прописаног обрасца.

XVIII САРАДЊА РОДИТЕЉА, УЧЕНИКА И ШКОЛЕ

Члан 97.

(1) Школа сарађује са родитељима, односно старатељима ученика путем родитељских састанака, савјета родитеља и других облика индивидуалне и групне сарадње.
(2) Родитељски састанци су општи и одјељењски.
1) Општи родитељски састанак се организује по потреби и на њему обавезно присуствују наставници и стручни сарадници.
2) Одјељењски састанци се организују по потреби, а најмање два пута у току полугодишта.
3) Индивидуални разговори и размјена мишљења наставника и стручних сарадника са родитељима организују се ради расправљања о напредовању и понашању ученика у школи и породици, проблемима и тешкоћама у њиховом психофизичком и социјалном развоју.
4) За ученике који постижу лоше резултате у учењу и владању, стручне службе Школе су обавезне да организују разговоре.
5) У случају појаве насиља међу ученицима, Школа ће предузети неопходне мјере, обавијестити родитеље ученика и надлежне институције.

XIX АКТИ ШКОЛЕ

Члан 98.

(1) Акти Школе су Статут, као најважнији акт и други општи и појединачни акти којима се уређују односи, обавезе и одговорности запослених у Школи, рад Школе, поступак остваривања права, као и друга питања која произилазе из дјелатности Школе.
(2) Други општи и појединачни акти Школе не могу бити у супротности са Статутом.

Члан 99.

(1) Статут и сви општи акти обавезују све запослене у школи.
(2) Статут и други акти школе морају бити доступни свим запосленим у школи.

XX НАДЗОР НАД РАДОМ ШКОЛЕ

Члан 100.

(1) Министар врши управни надзор над законитошћу рада Школе.
(2) Стручно-педагошки надзор врши Завод.
(3) Инспекцијски надзор над примјеном закона и подзаконских прописа из области основног васпитања и образовања врши Републички инспектор за просвјету и спорт, Републички инспектор рада и инспектор за храну у саставу Републичке управе за инспекцијске послове.

XXI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 101.

Општи акти у складу са овим статутом донијеће се у року од девет мјесеци од дана усвајања Статута.

 

Члан 102.

Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут школе бр. 405/2018 усвојен на сједници Школског одбора одржаној дана 20. 04. 2018. године.

Члан 103.

Министарство просвјете и културе Републике Српске Актом број: 07.041/610-64-056/18 од дана 26. 03. 2018. године дало је сагласност на овај Статут.

Члан 104.

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли школе.

Члан 105.

О свим измјенама и допунама Статута стараће се директор и секретар Школе.

 

Број: 1225/22 Предсједник Школског одбора

Слатина, 29. 12. 2022. године
Јелена Михаљчић