Статут школе

С Т А Т У Т

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ХОЛАНДИЈА“ СЛАТИНА

На основу члана 30. Закона о основном образовању и васпитању («Службени гласник Републике Српске» број 74/08, 71/09 и 104/11), Школски одбор Јавне установе Основне школе „ХОЛАНДИЈА“ из СЛАТИНЕ, на сједници одржаној 18.09. 2012. године донио је:

СТАТУТ

Јавне установе Основне школе „ХОЛАНДИЈА“

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Статутом се у складу са прописима, ближе уређују питања од значаја за рад и функционисање Јавне установе Основне школе „Холандија“ Слатина,“(у даљем тексту: школа)“ те остваривање права, обавеза и одговорности, а нарочито: назив и сједиште, заступање и представљање; начин и поступак одлучивања органа управљања; задатке и дјелокруг органа управљања; задатке и дјелокруг рада стручних органа; надлежност директора; послови, задаци и услови за разрјешење помоћника директора; организацију и остваривање образовно-васпитног рада, односно годишњег програма рада, дјелокруг и начин рада Савјета родитеља и Савјета ученика, начин вођења евиденције; начин употребе и чувања печата и друга питања од значаја за рад Школе.

Члан 2.

Статут је oсновни општи акт школе.

1.Оснивање

Члан 3.

(1) Школа је основана Одлуком (рјешењем Министарства образовања науке и културе бр: UP-1-02-375/93 од 29.04.1993. године)
(2) Школа је правно лице са статусом установе која обавља дјелатност основног образовања и васпитања, којом се остварују права грађана у складу са Уставом РС, Законом о основном образовању и вааспитању и овим Статутом.

Члан 4.

(1) Школа престаје да ради, ако:
а) престане потреба за њеним постојањем,
б) не испуњава прописане услове за обављање дјелатности,
б) не обавља дјелатност за коју је основана.
(2) Школа може престати да ради само на крају школске године.

Члан 5.

Школа остварује образовно-васпитну дјелатност остваривањем наставног плана и програма основног образовања и васпитања у трајању предвиђеном законом.

2. Назив

Члан 6.

(1) Назив школе је: Јавна установа Основна школа „ХОЛАНДИЈА“, са потпуном одговорношћу.
(2) Назив школе се може промијенити уколико за то постоји интерес школе. Одлуку о промјени назива и сједишта доноси Школски одбор уз сагласност оснивача.
(3) Школа не може промијенити назив и сједиште док траје школска година.

Члан 7.

Сједиште школе је у Слатини, Николаја Велимировића, бр.9, 78253 СЛАТИНА
У саставу ове школе послују подручна одјељења која немају својство правног лица Подручна (деветоразредна) школа у Бошковићима и Подручно (петотазредно) одјељење у Друговићима.

3.Печат

Члан 8.

(1)Школа има печате пречника 35 мм и 25 мм и штамбиљ за обављање редовне дјелатности.
(2) Печат школе је округлог облика, пречника 35 мм са кружно исписаним текстом и амблемом Републике Српске у средини. Текст печата је исписан на српском језику ћириличним и латиничним писмом.
(3) У спољном кругу печата је исписан назив Републике Српске.
У сљедећем унутрашњем кругу печата исписан је назив школе ЈУ Основна школа “Холандија“, а у наредном кругу сједиште СЛАТИНА.
(4) Школа има и печат округлог облика, пречника 35 mm са грбом Босне и Херцеговине са ћириличним и латиничним текстом «Босна и Херцеговина», «Република Српска» ЈУ Основна школа „Холандија“ Слатина.
Овим печатом овјеравају се јавне исправе које служе за правни промет изван Босне и Херцеговине.

Члан 9.

(1) Школа има и један печат пречника 25 мм округлог облика , са кружно исписаним текстом и амблемом Републике Српске у средини који се уптребљава у редовном, свакодневном пословању.
(2) Печат се користи само за овјеравање финансијске документације

Члан 10.

(1) Дирктор школе је одговоран за издавање, руковање и чување печата из члана 7. и 8. овог статута.
(2) Лице коме је повјерен печат из члана 7. и 8. овог Статута на чување и употребу дужно је да чува печат на начин који онемогућава неовлаштено кориштење печата и његову злоупотребу. О повјејеравању печата на чување сачињава се записник који потписују директор и лице задужено за печате.

Члан 11.

(1) Школа у свом раду користи и штамбиљ за пријем и протоколисање поште, правоугаоног облика, димензија 52×22 мм са текстом «Република Српска», назив школе, сједиште и број.
(2) Пријемни штамбиљ садржи сљедеће податке:
– назив и сједиште школе
– ознака организационе јединице
– број акта
– датум пријема акта.
(3) Печат и штамбиљ чувају се послије употребе закључани.

Члан 12.

(1) Печат може користити и употребљавати само лице коме је он повјерен.
(2) Неовлаштена употреба или злоупотреба печата представља тежу повреду радне дужности.

4.Дан школе

Члан 13.

(1) Школа није одредила датум који би обиљежавала као Дан школе, и ако се укаже потреба за то Школски одбор ће донијетои одлуку о томе.
(2) Школа слави славу Светог Саву и тај дан се обиљежава свечано и радно.

II ДЈЕЛАТНОСТ

Члан 14.

Школа обавља образовно-васпитну дјелатност oсновног образовања шифра 85.20 (у складу са Законом о класификацији дјелатности и о регистру јединица разврставања „Службени гласник Републике Српске број, 119/10), дјеце која до 1. септембра текуће године навршавају шест (6) година, и који су психофизички способни за праћење и савладавање васпитнообразовног програма у школи, па до петнаест (15) година старости.

Члан 14.а

Васпитно-образовна дјелатност школе остварује се кроз следеће видове наставе:
1. редовна настава
2. допунска настава
3. додатна настава
4. образовање дјеце са психо-физичким сметњама
5. образовање надарена дјеце
6. и другим видовима васпитно-образовнх активности ученика које је утврђено Законом о основном образовању.

Школски час траје четрдесет пет (45) минута, за ученике са психо-физичким сметњама час такође траје четрдест пет (45) минута пошо немамо специјализованих одјељења за те ученике.
Школски час ученика у првом (1.) разреду траје три (3) сата дневно

Члан 15.

(1) Одлуку о проширењу дјелатности доноси Школски одбор уз сагласност Министарства просвјета и културе. Одлука садржи план прихода који ће се остварити и издатака за обављање те дјелатности, начин ангажовања ученика и запослених и начин располагања и план кориштења остварених средстава у складу са прописима који регулишу буџетско пословање.

Члан 16.

(1)Школа планира да, по потреби, организује рад ученичке задруге као посебне организационе јединице с циљем развијања ваннаставних активности и друштвено корисног рада.
(2) Школа ће, приликом оснивања ученичке задруге, урадити правилник о раду Задруге те исти предочити Школском одбору на усвајање.

III ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД

Члан 17.

(1) Рад у току школске године реализује се на основу годишњег програма рада школе.
(2)Годишњим програмом рада школе утврђују се:
а) садржај рада,
б) вријеме,
в) мјесто,
г) начин и
д) носиоци остваривања наставног плана и програма
ђ) излети,екскурзија,школа у природи,спортски дан
(3) Школски одбор на приједлог наставничког вијећа усваја годишњи програм рада школе до 20. септембра текуће године.
(4) Министарство за сваку школску годину утврђује образац годишњег програма рада за основне школе.
(5)Министар доноси правилник о извођењу излета, екскурзија и школе у природи.

Члан 18.

(1) Програми образовања остварују се на основу наставног плана и програма који је објављен у Службеном гласнику број _________
(2) Наставним планом и програмом из става 1. овог члана утврђују се :
а) сврха програма,
б) циљ програма,
в) наставни предмети и садржаји
г) трајање и основни облици извођења програма,
д) број часова наставе,
ђ) број часова за сваки предмет и
е) дидактички услови за извођење програма

Члан 19.

Настава у централној школи у Слатини се одвија у двије смјене и то:
I- смјена почиње у 7:30 часова а завршава се у 13:35 часова.
II- смјена почиње у 12:00 часова а завршава се у 16:20 часова
Настава у Подручној школи у Бошковићима се одвија у једној смјени и то:
настава почиње у 8:00 часова а завршава се у 14:00 часова
Настава у Подручном одјељењу у Друговићима се одвија у једној смјени и то:
настава почиње у 8:00 часова а завршава се у 12:20 часова

IV ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ

Члан 20.

(1) Школу заступа и представља директор.
(2) Директор је овлашћен да у име школе закључује уговоре и врши друге правне радње, као и заступа школу пред судовима и другим органима.
(3) Директора у случају његове одсутности замјењује лице које овласти директор у складу са правима и обавезама наведеним у овлашћењу
(4) Директор може у оквиру својих овлашћења другом лицу издати пуномоћ за заступање школе код надлежних институција, органа, установа, судова и др.
(5) Директор без одлуке Школског одбора располаже износом до 3000 КМ мјесечно.
(6) Директор за свој рад одговара Школском одбору и министру просвјете и културе.

V  УПРАВЉАЊЕ

Школски одбор

Члан 21.

(1) Школски одбор је орган управљања у школи.
(2) Школски одбор има седам чланова које у име оснивача именује Министарство:
– два члана на приједлог радника школе из реда запослених,
– два члана у име оснивача,
– два члана се из реда родитеља на приједлог Савјета родитеља школе и
– један члан на приједлог јединицe локалне самоуправе.
(3) Школски одбор се именује на мандат од четири године.
(4) Рад члана Школског одбора је добровољан и не плаћа се.
(5) Свим члановима Школског одбора престаје мандат истеком рока од четири године од дана конституисања школског одбора, без обзира на датум именовања неког од нових чланова школског одбора. По истеку мандата члан школског одбора може бити поново биран за члана школског одбора још један мандат.
(6) За члана школског одбора не може се бирати лице које у овој школи обавља послове: директора, помоћника директора, секретара и рачуновође, као и члан из реда родитеља који је у овој школи запослен и које је у сродству до трћег кољена са члановима школског одбора и наведеним лицима у школи.
(7) Школски одбор бира предсједника тајним гласањем. Предсједник је изабран ако добије већину гласова укупног броја чланова школског одбора.
(8) Замјеника предсједника школског одбора бира школски одбор јавним гласањем на приједлог предсједника.
(9) Предсједник или замјеник предсједника школског одбора је члан школског одбора из реда радника школе.
(10) Прву конститутивну сједницу новоизабраног школског одбора сазива предсједник старог сазива школског одбора након што школа од Министарства просвјете и културе добије рјешење о именовању изабраних чланова школског одбора. Уколико предсједник старог сазива школског одбора не сазове сједницу у року од 15 дана од дана пријема рјешења исту ће сазвати директор школе.
(11) За члана школског одбора може бити именовано лице које има најмање средњу стручну спрему.

Члан 22.

(1) Чланове Школског одбора разрјешава предлагач по својој иницијативи, иницијативи других органа у школи или на основу инспекцијског налаза, ако се утврди да не извршавају обавезе из Закона о основном образовању и васпитању.
(2) Члан Школског одбора може поднијети оставку на своју иницијативу.
(3) Члану Школског одбора из реда родитеља престаје мандат када дјетету чији је родитељ члан Школског одбора престане статус ученика у овој школи.

Члан 23.

(1) Школски одбор у свом раду доноси одлуке, а надлежности Школског одбора су:
а) доноси годишњи програм рада школе, најкасније до 20 септембра, и прати његово звршење;
б) одлучује о коришћењу финансијских средстава школе у складу са законским прописима;
в) усваја извјештај о пословању школе и завршни рачун, до 28.фебруара текуће године за претходну;
г) одлучује о кориштењу средстава за инвестиције и инвестиционо одржавање;
д) покреће иницијативу за избор директора;
ђ) доноси одлуку о расписивању конкурса за избор директора;
е) редовно прати и разматра успјех ученика и предузима мјере за унапређивање рада школе;
ж) доноси одлуку о другом страном језику уз сагласност Министра;
з) именује директора школе у складу са законом;
и) доноси Статут и друге опште акте школе којима се обавезно прописује поступак за жалбе радника и ученика;
ј) рјешава приговоре на одлуке о избору и распоређивању на радно мјесто;
к) покреће иницијативу за разрјешење директора;
л) разрјешава дужности директора школе у складу са Законом о основном образовању и васпитању;
љ) именује вршиоца дужности директора у складу са Законом о основном образовању и васпитању;
м) извршава рјешења, одлуке и захтјеве Министарства;
н) прати контролише све друге активности прописане Законом о основном образовању и васпитању, Статутом и оснивачким актовом школе
њ) покреће поступак код надлежних здравствених установа за комисијску оцјену радне и здравствене способности радника;
о) доноси средњорочни и дугорочни план развоја школе у првој години мандата,
п) доноси Правилник о систематизацији радних мјеста,
р) доноси Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених,
с) доноси Правилник о награђивању и изрицању дисциплинских мјера ученика;
т) доноси Кодекс понашања и Правилник о кућном реду;
ћ) разматра друга питања утврђена Законом о основном образовању и васпитању и доноси и друга општа акта.
(2) Школски одбор доноси пословник о свом раду.
(3) Одлуке Школског одбора су правно ваљане ако се за њих изјасни већина од укупног броја чланова школског одбора.

VI РУКОВОЂЕЊЕ

Члан 24.

(1) Директор руководи школом.
(2) Директор је одговоран за законитост рада и за успјешно обављање дјелатности школе.
За директора школе може бити изабрано лице које:
а) има завршен први циклус одговајаућег студијског програма или еквивалент, односно високу или вишу школу,
б) има намјмање пет година радног искуства у струци у просвјети након стицања више или високе стручне спреме,
в) није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора и да се против њега не води кривични поступак,
г) има предложен програма рада и истиче се у реализацији или организацији васпитно-образовног процеса у школи.
(3) Директор школе бира се на период од четири године.

Члан 25.

Директор обавља сљедеће послове:
1. Директор је одговоран за законитост рада и за успјешно обављање дјелатности школе.
2. Директор за свој рад одговара школском одбору и министру.
3. Осим послова утврђених Законом о систему јавних служби и статутом школе, директор:
а) планира, организује и одговара за остваривање наставног плана и програма,
б) организује и брине се о осигурању квалитета и унапређењу васпитно-образовног рада,
в) организује педагошко –инструктивни увид и надзор и предузима мјере за унапређење рада наставника, односно стручних сарадника и за спречавање њихових негативних утицаја на ученике и друге наставнике, односно сараднике,
г) планира стручно усавршавање запослених,
д) предузима мјере ради извршења налога просвјетног инспектора и стручног савјетника, као и у случају недоличног понашања запослених радника и њиховог негативног утицаја на ученике,
ђ) благовремено обавјештава запослене, стручне органе и органе управљања о свим питањима од интереса за рад школе,
е) подноси извјештај школском одбору о успјеху и о постигнутим резултатима васпитно-образовног рада,
ж) сарађује са Министарством, општином, родитељима ученика и осталим друштвеним партнерима,
з) сазива и руководи сједницама наставничког вијећа, усмјерава и усклађује рад стручних органа школе,
и) одговара за спровођење одлука школског одбора и других органа школе,
ј) обезбеђује заштиту права ученика, заштиту здравља ученика и њихову сигурност у школи,
к) обезбеђује благовремено и тачно достављање података Министарству и оснивачу о броју ученика и одјељења, наставника, стручних сарадника и осталих радника, броју часова, као и других података које захтјева Министарство,
л) организује спровођење испита, уписа и оцјењивања ученика у школи у складу са овим законом и подзаконским актима,
љ) обезбеђује намјенско трошење средстава у школе,
м) доноси одлуке о слободним радним мјестима и расписује конкурс за попуну упражњеног радног мјеста,
н) прима у радни однос наставнике, стручне сараднике и остале раднике,
њ) организује чување и бригу о школском објекту, инвентару и опреми,
о) одговоран је за издавање свједочанстава, диплома и других јавних исправа, као и за уредно вођење и чување одјељенских књига, матичних књига, љетописа школе и других докумената,
п) спроводи одлуке, закључке и рјешења Министра,
р) сарађује са владиним, невладиним и другим организацијама уз сагласност Министарства
с) предузима мјере заштите права ученика, те о сваком кршењу тих права, посебно о свим облицима насиља над ученицима, одмах обавјести надлежну социјалну установу.

Члан 26.

(1) Дужност директора престаје:
а) истеком мандата,
б) на лични захтјев – оставком,
в) стицањем услова за престанак радног односа,
г) разрјешењем и
д) ако је оцијењен оцјеном не задовољава, у складу са Правилником о стручном усавршавању, оцјењивању и напредовању васпитача, наставника, стручних сарадника и директора у предшколским установама и у основним и средњим школама и домовима Републике Српске.
(2)Школски одбор може разријешен дужности директора школе ако утврди да не поштује одредбе Закона о основној школи.
(3) Иницијативу за разрјешење директора школе могу покренути :
а) министар
б) школски одбор
в) наставничко вијеће
г) синдикат школе
д) градоначелник/ начелник општине
ђ) савјет родитеља
е) инспекција
ж) Републички педагошки завод
(4) Иницијатива за разрјешење директора доставља се Школском одбору.
(5) Одлуку о разрјешењу дужности директора доноси Школски одбор, а изузетно одлуку о разрјешењу може донијети и министар у складу са Законом о основном образовању и васпитању.

Члан 27.

(1) Уколико није расписан конкурс за избор и именовање директора школе приједлог за вршиоца дужности директора школе утврђује се на један од сљедећих начина:
а) интерни конкурс
б) приједлог наставничког вијећа или
в) на приједлог чланова школског одбора, а сазива га директор школе.

(2) Јавним гласањем се предлаже вршилац дужности, док се избор истог врши тајним гласањем, записнички констатује и достави Министарству.

Члан 28.

Помоћник директора

Према Закону о основном образовању и васпитању школа може, зависно од броја одјељења, имати и помоћника директора.
(1) Помоћника директора школе именује директор школе из реда запослених наставника и стручних сарадника уз сагласност министарства и у складу са Законом о основном образовању и васпитању.
(2) Помоћник директора обавља сљедеће послове
а) организује, руководи и одговара за педагошки рад школе,
б) координира рад стручних органа школе и
в) обавља друге послове у складу са законом и општим актом школе по налогу директора.
г) Помоћник директора за свој рад одговара директору.

VII СТРУЧНИ ОРГАНИ ШКОЛЕ

Члан 29.

1. У школи се конституишу и функционишу стручни органи:
а) одјељенско вијеће,
б) разредно вијеће,
в) наставничко вијеће,
г) стручни актив наставника.

Члан 30.

(1)Директор одлуком на почетку школске године формира одјељенско вијеће из реда наставника који предају у том одјељењу.
(2) Одјељенским вијећем предсједава одјељенски старјешина.
(3) Одјељенско вијеће састаје се по потреби, а најмање четири пута у години.
(4) Одјељењска вијећа:
а) утврђују закључне оцијене из предмета и предлажу их наставничком вијећу;
б) предлажу наставничком вијећу оцјене из владања и васпитно-дисциплинске мјере;
в) континуирано прате рад и напредовање одјељења;
г) прате реализацију наставних програма и предвиђеног фонда часова;
д) усклађују рад наставника у васпитно-образовном процесу и анализирају рад наставника и стручних сарадника и
ђ) предлажу мјере за побољшање васпитно-образовног рада.
(5) О раду одјељенског вијећа воде се записници у дневнику у за то предвиђеној рубрици.

Члан 30.а

1.Разрдено вијеће формира се на почетку школске године у одјељењу са предметним насатвницима, а сачињавају га разредник и сви насатвници једног одјељења.
2. Разредним вијећем предсједава разредник.
3. Сједнице разредног вијећа сазива разредник.
4. О раду разредног вијећа води се записници у свесци записника разредног вијећа.

Члан 30.б

Разредно вијеће:
-усклађује и координира насатвни рад свих наставника,
-расправља о извођењу допунске, додатне наставе, слободних активности као и других активности појединих ученика у школи и ван ње,
-анализира успјех ученика у учењу и владању те предузима мјере за унапређење насатве ради постизања бољих резултата,
-на приједлог насатвника заједнички се утврђују оцјене ученика,
-расправља о питањима покренутим на родитељским састанцима,
-расправља о похвалама и васпитно-дисциплинским мјерама

Члан 31.

(1) Наставничко вијеће формира се на почетку школске године, а чине га сви наставници и стручни сарадници школе a сазива га директор школе.
(2) Наставничко вијеће састаје се према потреби, а најмање четири пута годишње. (3) Наставничко вијеће:
а) одлучује о организацији образовног рада;
б) прати остваривање наставног програма рада школе;
в) предузима мјере за његову реализацију и подноси извјештај школском одбору;
г) разматра приједлог годишњег програма рада школе;
д) врши подјелу одјељења и предмета на наставнике на основу приједлога стручних актива;
ђ) анализира успјех ученика у учењу и владању и предузима мјере за њихово побољшање;
е) разматра и одлучује о васпитним и дисциплинским мјерама ученика;
ж) верификује закључне оцјене из свих облика наставе и испита;
з) анализира рад одјељенског вијећа и предлаже мјере за унапређивање васпитно-образовног рада;
и) именује испитне комисије за полагање завршног и матурског испита;
ј) разматра извјештаје о полагању испита и
к)анализира извјештаје о извршеном стручно-педагошком надзору и инспекцијском надзору.
(4) Наставничко вијеће одлучује већином гласова укупног броја чланова.

Члан 32.

(1) Наставничко вијеће формира стручне активе по сродним предметима.
(2) Стручни активи:
а) врше подјелу предмета предметним наставницима;
б) планирају и програмирају наставу;
в) врше евалуацију успјеха и владања ученика;
г) прате развој нових облика и метода рада и примјењују их у свом раду и
д) усавршавју технике оцјењивања.

Члан 33.

(1) Свако одјељење у школи има одјељенског старјешину, којег на почетку школске године именује директор школе.
(2) Одјељенски старјешина:
а) остварује сталан увид у рад и владање ученика одјељења у школи,
б) разматра проблеме ученика у савлађивању наставних садржаја из појединих предмета и изналази могућности за побољшање услова за рад ученика,
в) остварује увид у социјалне и породичне прилике ученика и стално сарађује са родитељима,
г) сазива родитељске састанке и њима руководи,
д) прати остваривање наставног плана и програма у одјељењима и посебно прати оцјењивање ученика,
ђ) прати похађање наставе од стране ученика и правда изостанке ученика са наставе,
е) изриче похвале и награде ученицима,
ж) припрема елаборате екскурзија ученика и
з) ради друге послове у складу са овим статутом.

VIII САВЈЕТ РОДИТЕЉА

Члан 34.

(1) У школи се формира савјет родитеља као савјетодавно тијело.
(2) Савјет родитеља чине по 1 родитељ сваког одјељења у школи
(3) Школа обезбјеђује простор и услове за рад савјета родитеља.
(4) Предсједника савјета родитеља бирају родитељи на сједници савјета тајним гласањем.
(5) Савјету родитеља могу да присуствују директор, помоћник директора, педагог и психолог школе без права одлучивања на позив предсједника савјета родитеља.
(6) Педагог школе помаже савјету родитеља у раду, без права одлучивања.
(7) Савјет родитеља своје приједлоге, питања и ставове упућује школском одбору, директору, односно стручним органима школе на које су именовани дужни одговорити.
(8) Савјет родитеља:
а) разматра успјех ученика у учењу и владању,
б) разматра намјену коришћења средстава остварених ученичким радом, проширеном дјелатношћу школе и од донација и средстава родитеља,
в) разматра школски календар,
г) разматра план екскурзија и излета на почетку школске године,
д) представља ставове родитеља ученика школском одбору,
ђ) подстиче ангажовање родитеља у раду школе,
е) учествује у изради и реализацији одговарајућих пројеката којима се подстиче и
унапређује васпитно образовни рад у школи и
ж) промовише интересе школе у локалној заједници на чијем се подручју школа налази.
з) доноси пословник о раду

IX САВЈЕТ УЧЕНИКА

Члан 35.

(1)Ученици школе формирају савјет ученика.
(2) Савјет ученика чини по један представник ученика сваког одјељења у школи којег именују ученици тог одјељења.
(3) Педагог координише радом савјета ученика.
(4) Савјет ученика:
а) промовише интересе школе у локалној заједници на чијем подручју се налази школа,
б) представља ставове ученика школском одбору,
в) подстиче ангажовање ученика у раду школе,
г) промовише права ученика и подстиче друштвено-користан рад у заједници,
д) разматра питања успјеха ученика, екскурзија и излета ученика, услова рада школе и других питања утврђених актима школе,
ђ) учествује у изради и реализацији одговарајућих пројеката којима се подстиче и унапређује образовни рад у школи и
е) информише Школски одбор о својим ставовима када оцијени да је то потребно или по захтјеву Школског одбора о сваком питању које се односи на рад и управљање школом.
ж) доноси пословник о раду

X ПРАВА И ДУЖНОСТИ УЧЕНИКА

Члан 36.

(1) Ученик има право и дужност да редовно похађа наставу и извршава школске обавезе.
(2) Ученик има право:
а) на квалитетан образовно-васпитни рад (наставу),
б) да тражи провјеру знања у току наставне године,
в) право на заштиту од свих врста насиља у школи,
г) право на посебне припреме за разне врсте такмичења,
д) право изражавања мишљења и просљеђивање мишљења управи школе и
ђ) друга права у складу са Законом о основном образовању и васпитању и овим статутом.

Члан 36а

(1) Ученик се оцјењује из свих наставних предмета и владања
а) Оцјењивање ученика је јавно.
б) У току полугодишта ученик мора бити оцјењен из сваког наставног предмета најмање три пута, а из владања на крају првог и другог полугодишта.
в) На крају првог и другог полугодишта утврђује се општи успјех ученика.
г)Знања и постигнућа ученика првог разреда, као и успјех ученика на крају школске године прате се и вреднују описно.
д)Вредновање знања и постигнућа ученика од другог до деветог разреда врши се бројчаним оцјенама, а успјех из свих наставних предмета на крају првог и другог полугодишта врши се описним и бројчаним оцјенама.
г)Министар доноси правилник о оцјењивању ученика у основној школи.

(2) Ученик односно његов родитељ (старатељ) има право да поднесе жалбу на
оцјену.

Члан 36.б

1. Успјех ученика из наставног предмета оцјењује се описном и бројчаном оцјеном и то:
а) одличан (5)
б) врлодобар (4)
в) добар (3)
г) довољан (2)
д) недовољан (1)
2. Оцјена недовољан (1) није пролазна.
3. Владање ученика оцјењује се описном оцјеном:
а) примјерно,
б) врло добро,
в) добро,
г) задовољава и
д) не задовољава.

Члан 37.

(1) Поправни испит полаже ученик који на крају другог полугодишта има једну или двије недовољне оцјене.
(2)Ученик полаже поправни испит пред комисијом коју именује директор на приједлог наставничког вијећа.
(3) О термину полагања поправног испита се исменим путем обавјештава Републички педагошки завод и просвјетна инспекција. најмање десет дана прије полагања испита.
(4) Ученик завршног разреда поправни испит полаже у јунском и августовском року.
(5) Ученици осталих разреда поравни испит полажу у августовском року.
(6) Ученик који није полагао, односно није положио поправни испит није завршио разред.
(7) Ученици који на крају другог полугодишта имају више од двије недовољне оцјене и ученици који не приступе полагању поправног испита понављају разред.
(8) Ученици деветог разреда којима престаје обавеза похађања школе, а нису завршили разред могу да га накнадно заврше полагањем испита из предмета из којих су имали недовољне оцјене, а најкасније у року од двије године.
(9) Наставник не може предложити,а одјељенско вијеће утврдити закључну оцјену недовољан (1) ученику којем није било омогућено похађање допунске наставе.

Члан 38.

(1) Разредни испит полаже ученик који из оправданих разлога није похађао наставу више од трећине годишњег броја часова предвиђеног наставним планом и програмом, а оцјењивањем се утврди да није савладао програмом утврђене садржаје, као и ученик који није оцијењен из једног или више предмета.
(2) Ученик који на разредном испиту добије недовољну оцјену из једног или два наставна предмета полаже поправни испит.
(3) Разредни испит полаже се у јунском и августовском испитном року.

Члан 39.

(1)Ученик може да полаже испит из страног језика који није изучавао у школи. Испит се полаже по прописаном наставном програму за одређени разред.
(2) О положеном испиту се издаје увјерење.

Члан 40.

(1) Ученик или његов родитељ има право да директору поднесе приговор на оцјену или поступак оцјењивања у редовном оцјењивању, као и на поступак оцјењивања на поправном, односно разредном испиту, у року од два дана од дана пријема књижице или свједочанства на крају другог полугодишта.
(2) Директор је дужан да одлучи о приговору у року од два дана од дана његовог пријема.
(3) Уколико оцјени да је приговор оправдан, директор је дужан да формира комисију пред којом ће ученик полагати испит, а која има најмање три члана, од којих су два
(4) Наставник из чијег је предмета спорна оцјена не може бити члан комисије

Члан 41.

1. За повреду обавеза ученик може дисциплински одговарати, а материјалну штету учињену намјерно или из крајње непажње надокнађују његови родитељи.
2. За повреду обавеза ученику се изриче васпитно-дисциплинска мјера:
а) опомена одјељенског старјешине,
б) укор одјељенског старјешине,
в) укор одјељенског вијећа,
г) укор директора и
д) укор наставничког вијећа.
3. У изузетним случајевима за тежу повреду обавеза ученику се може изрећи васпитно-дисциплинска мјера премјештаја из једне у другу најближу школу.
4. Школа у коју је ученик премјештен мора уписати ученика.
5. Опомена, укор одјељенског старјешине и укор одјељенског вијећа изричу се ученику за лакше повреде обавеза ученика утврђених општим актом школе.
6. Укор директора и укор Наставничког вијећа изричу се за теже повреде обавеза ученика утврђение овим законом.
7. Теже повреде обавеза ученика сматра се:
а) преправка података у свједочанству, ђачкој књижици и другој јавној исправи,
б) поправка и дописивање оцјена у школској евиденцији,
в) крађа школске имовине или имовине ученика,
г) употреба или подстицање ученика на употребу дувана, алкохола или наркотичког средства,
д) изазивање или учешће у тучи,
ђ) изражавање националне или вјерске нетрпељивости,
е) неоправдано изостајање из школе више од 25 часова у току школске године,
ж) недоличан однос или насиље према наставнику или другом раднику школе,
з) недоличан однос или насиље ученика једних према другима,
и) посједовање оружја и
ј) коришћење мобилног телефона у вријеме наставе и снимање видео-клипова за вријеме боравка у школи и њихова даља дистрибуција.
8. Ученик може одсуствовати са наставе само у оправданим случајевима. Родитељ је дужан да најкасније у року од осам дана оправда изостанак ученика.
9. Васпитно-дисциплинска мјера изриче се за школску годину у којој је ученик учинио повреду обавеза, а може се у току године ублажити или укинути.
10. Ученик може одговарати само за повреду обавеза која је доказана и која је у вријеме извршења била утврђена овим законом или општим актом школе.
11. Ученик или његов родитељ може уложити приговор школском одбору на изречену васпитно-дисциплинску мјеру у року од осам дана од пријема одлуке о изрицању васпитно-дисциплинске мјере.
12. Одлука школског одбора је коначна.
13. Директор формира комисију која доноси одлуку о висини надокнаде у случају да је ученик одговоран за причињену материјалну штету у школи.
14. Ученик или његов родитељ може изјавити жалбу школском одбору на одлуку из става 13. овог члана.
15. Рјешење школског одбора је коначно.
16. Директор школе може ученика ослободити обавезе да надокнади причињену материјалну штету ако се докаже да ученик штету није учинио намјерно или из крајње непажње.
17. Директор је дужан да о учињеним прекршајима и кривичним дјелима која се десе у школи обавјести надлежне органе.

Члан 42.

(1) Ученици који се истичу својим радом и понашањем , као и ученици који постижу изузетне резултате у савлађивању појединих облика образовно –васпитног рада могу бити похваљивани и награђивани.
(2) Награде и похвале изричу органи школе у складу са одредбама овог статута и других општих аката.

Члан 43.

(1) Похвале могу бити писмене и усмене, а саопштавају се јавно, пред одјељењем, свим запосленим у школи или пред наставницима и родитељима.
(2) Награде могу бити у облику посебних диплома, увјерења и књига , а у изузетним случајевима и у новчаним износима.
(3) Награде ученицима могу додјељивати и спонзори односно донатори, на основу критеријума које пропишу својим актима.
(4) Ученици могу добити и друге облике материјалног награђивања који се исказује кроз плаћене екскурзије, љетовања, одморе, куповину школског прибора и сл.
(5) Награде се могу додјељивати и групи ученика или цијелом одјељењу за постигнуте резултате на такмичењима, у учењу, владању и сл.
(6) Приједлог за додјелу награда и похвала даје одјељенски старјешина на основу мишљења одјељенског вијећа или стручног актива.

Члан 44.

(1) Ученику који у току савлађивања цјелокупног наставног плана и програма постиже изузетне резултате додјељује се посебно признање: ученик генерације – Вукова диплома.
(2) Ово признање додјељује Наставничко вијеће школе.
(3) Ученик који се истиче знањем и способностима може завршити школу у краћем року од 9 година, али не краће од 7 година.

XI РАДНИЦИ ШКОЛЕ

Члан 45.

(1) Васпитно- образовни рад у школи обављају наставници и стручни сарадници
(2) Наставник обавља сљедеће послове:
а) остварује циљеве и задатке образовања и васпитања утврђене овим Законом и на основу њега донесених прописа и других аката,
б) планира и реализује наставни план и програм у оквиру 40-часовне радне недјеље и Годишњег програма рада школе,
в) вреднује успјех и владање ученика,
г) води педагошку евиденцију и документацију о васпитно-образовном раду и ученицима,
д) сарађује са стручном службом школе, родитељима ученика и друштвеним партнерима чији је рад значајан за квалитет рада школе и
е) извршава и друге обавезе које произилазе из општих аката школе и Годишњег програма рада школе.
(3) Наставници и стручни сарадници дужни су да предузимају мјере заштите права дјетета, те да о сваком кршењу тих права, посебно свим облицима насиља над дјететом, одмах обавијесте надлежну социјалну службу.

Члан 46.

1. Послове наставника, стручног сарадника и васпитача обављају лица која, осим услова утврђених Законом о раду, испуњавају и сљедеће услове:
а) имају одговарајући ниво образовања-завршен први циклус стручног програма и стручног звања у одређеној области или еквивалент, односно високу или вишу стручну спрему и
б) има љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима
2. Рад у основној школи не може обављати лице које је правоснажном пресудом осуђено за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или маољетним лицем.

Члан 47.

1. Директор расписује јавни конкурс за упражњено радно мјесто наставника, стручног сарадника и васпитача обавезно посредством Завода за запошљавање РС, који се објављује у средствима јавног информисања.
2. Директор је дужан прије расписивања конкурса за попуну упражњеног радног мјеста са пуном или непуном седмичном нормом на то радно мјесто распоредити наставника или стручног сарадника за чијим радом је дјеломично или потпуно престала потерба у другој школи за наставнике и стручне сараднике који су у радном односу на неодређено вријеме, са подручја за који је основан актив директора основних школа, уколико је наведено лице са тим сагласно.
3. Уколико и након пријема наставника часови за одређени наставни предмет не буде у потпуности заступљен, предсједници актива директора основних и средњих школа са подручја на којем се школе налазе размјењују информације о расположивом потребном кадру ради њиховог заполења.
4. Са лицем из става 2. овог члана закључује се уговор о раду на неодређено вријеме на број часова које не може бити веће од оног броја на који је био примљен у школи са којом има закључен уговор о раду на неодређено вријеме приликом пријема у радни однос.
5. Комисију за избор именује школски одбор.
6. Комисија за избор је дужна да у складу са упутством о процедури приема и критеријума за пријем у радни однос, у року од осам дана од дана закључивања конкурса, сачини и предложи директору лицу кандидата који испуњавају услове конкурса.
7. Директор је дужан на приједлог комисије за избор да прими у радни однос првог кандидата са листе за избор кандидата, а вјероучитеља на приједлог надлежне цркве или вјерске заједнице.
8. Уколико кандидат који је први на листи не прихвати понуђено радно мјесто, прима се у радни однос сљедећи кандидат са листе.
9. Министар доноси правилник о процедури пријема, критеријума за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата, при чему се као обавезни морају дефинисати сљедећи критеријуми:
а) вријеме проведено на евиденцији незапослених лица које води Завод за запошљавање, након стицања одговарајуће стручне спреме,
б) просјек оцјена током студирања и
в) резултати остварени на интервију и писменом дијелу теста.
10. У случају да пријављени кандидат није задовољан одлуком директора, може поднијети
приговор школском одбору у року од осам дана од дана пријема обавјештења.
10. Школски одбор одлучује о жалби кандидата који су конкурисали за пријем у радни однос, провјерава наводе из жалбе и законитост спровођења поступка избора и пријема кандидата.
11. Школски одбор ће потврдити одлуку директора о пријему наставника или стручног сарадника ако је поступак спроведен у складу са законом, а у противном ће поништити одлуку и вратити директору на поновно одлучивање.
12. Одлука школског одбора је коначна.
13. Школа може на период који не може бити дужи од шест мјесеци примити радника на пробни рад.
14. Уговором о пробном раду утврђује се начин спровођења и оцјењивања резултата пробног рада , у складу са колективним уговором и правилником о раду.
15. Ако се на конкурс не пријави наставник са завршеним првим циклусом одговарајућег студијског програма и уколико не постоји могућност ангажовања стручног лица запосленог у школи на истом подручју се непуном нормом, директор може на одређено вријеме примити лице без потребних услова у погледу нивоа и врсте образовања, а најдуже за једно полугодиште.
16. Неверификованом наставнику радни однос на одређено вријеме не може да прерсате у радни однос на неодређено вријеме.
Министар доноси правилник о ангажовању неверификованих лица на мјесто наставника.

Члан 48.

(1) Радно вријеме наставника и стручног сарадника износи 40 часова у оквиру радне недјеље.
(2) Структуру и распоред обавеза наставника и стручног сарадника у оквиру радне недјеље, као и недјељни и годишњи фонд часова утврђује школски одбор годишњим програмом рада школе.
(3) Школа до 30. септембра издаје наставницима и стручним сарадницима рјешење о 40- часовној радној недјељи.
(4) Директор води евиденицју о радној дисциплини наставника и стручних сарадника.

XII ВАННАСАТВНО ОСОБЉЕ
Члан 49.

Ваннаставно особље школе чине стручни сарадници, технички и помоћни радници и остали запослени
(1) Стручни сарадници:
-Педагог
-Психолог
-Библиотекар
(2) Технички и помоћни радници:
-Домар-кућни мајстор и ложач централног гријања у централној школи
-Ложач централног гријања и кућни мајстор у ПШ у Бошковићима
-Радници на одржавању хигијен
-Ноћни чувар
(3) Остали запослени
-Секретар
-Рачуновођа

Опис послова ваннаставног особља.
Педагог обавља сљедеће послове:
а) педагошки савјетодавни, инструктивни и педагошки корективни рад са ученицима, родитељима и наставницима,
б) програмира рад школе из дјелокруга своје надлежности,
в) аналитичко-истраживачки рад у функцији унапређења рада школе,
г) сарађује са друштвеним партнерима чији је рад значајан за квалитет рада школе,
д) ради на планирању, праћењу и вредновању рада школе,
ђ) води потребну стручну документацију о свом раду и
е) извршава и друге обавезе које произилазе из општих аката и годишњег програма рада школе.
Психолог обавља сљедеће послове:
а) психолошко-савјетодавни, инструктивни, дијагностички и психолошки корективни рад са ученицима, родитељима и наставницима,
б) учествује у програмирању рада школе из дјелокруга своје надлежности,
в) аналитичко-истраживачки рад из дјелокруга рада,
г) сарађује са друштвеним партнерима чији је рад значајан за квалитет рада школе и за дјелокруг рада психолога,
д) ради на праћењу и дијагностиковању проблема и потреба појединаца и група, посебно ученика и родитеља,
ђ) праћење и вредновање квалитета рада школе,
е) води потребну стручну документацију о свом раду и
ж) извршава и друге обавезе које произилазе из општих аката и годишњег програма рада школе.

Библиотекар:
Библиотекар обавља сљедеће послове:
а) сарађује са ученицима, наставницима, стручним службама школе и родитељима на пословима
у вези са остваривањем циљева и задатака наставног програма,
б) савјетује, помаже у осамостаљавању ученика у избору и коришћењу извора знања,
в) припрема, прати и планира набавке и употребе средстава и извора знања за ученике,
г) културна и јавна дјелатност школе,
д) води документацију и евиденцију о свом раду и
ђ) извршава и друге обавезе које произилазе из општих аката и годишњег програма рада школе.
Технички и помоћни радници
Домар-кућни мајстор и ложач централног гријања у централној школи:
Свакодневно праћење и уочавање стања школских објеката, инсталација, опреме,о уоченим недостацима, вођење евиденције и упознавање директора и секретара;
– Ситније оправке на водоводним , канализационим, подним, зидним, кровним и другим површинама;
– Застакљивање и оправка прозора, клупа, столица и осталог намјештаја, израда једноставних дјелова нмјештаја;
– Оправка учила и осталих набавних помагала;
– Кречење и бојење зидних површина и столарије;
– Рад на одржавању зелених површина, садница, брига о уређењу и естетском изгледу школског дворишта;
– Заваривање електричним и аутогеним апаратом;
– Ложење и одржавање котловнице и осталих инсталација;
– Замјена радијатора, вентила и заваривање по потреби аутогеним и електро апаратом;
– Пуњење система и пражњење за вријеме кад се не ложи;
– Остали послови
Ложач централног гријања и кућни мајстор у ПШ у Бошковићима:
– Ложење и одржавање котловнице и инсталација
– Заваривање електричним аутогеним апаратом
– Кречење и оправка на објектима
– Одржавање дворишта и зеленила
– Сарадња са радницима школе
– Отклањање квараова на инсталацијама и опреми
– Сезонски послови
– Остали послови по потреби
Радници на одржавању хигијенe:
– Свакодневно чишћење подних површина;
– Свакодневно прање зидова, врата и прозора;
– Прање ходника и степеништа послије уласка и изласка ученика ;
– Чишћење дворишта и стаза;
– Брига о зеленим површинама и парковима
– Свакодневно брисање клупа, столица и катедри мокром крпом;
– Одржавање и дезинфекција мокрих чворова, квака на вратима и намјештаја;
– Остали послови
Ноћни чувар:
– Обилазак школских објеката са вањске стране
– Обилазак унутрашњих просторија и уочавање недостатака у истим
– Пријава провала, крађа и кварова на водоводним , канализационим и
електроинсталацијама у истим;
– Располагање и чување кључева школских просторија;
– Вођење свеске о запажањима у току дежурства;
– По потреби помоћ осталим помоћним радницима при обављању сезонских послова.

Остали запослени
Секретар:
– Праћење, проучавање и спровођење Закона и подзаконских аката и других прописа;
– Израда нормативних аката и њихових измјена и допуна, упознавање чланова колектива са релевантним законским прописима
– Израда одлука, уговора , рјешења , ивјештаја , издавање увјерења, потврда и сл;
– Вођење пословне документације, пријем и разврставање поште, отпрема поште, протокол
– Пријем и слање електронске поште
– Пословна коресподенција са различитим нивоима власти (локална заједница, ресорно министарство), сарадња са невладиним организацијама и различитим удружењима
– Учешће у раду, припремању и реализацији сједница Школског одбора;
– Израда и објављивање конкурса за пријем и избор радника;
– Вођење персоналних досјеа, уношење промјена у матичну књигу радника;
– Чување и надзор над коришћењем матичних књига ученика
– Пријава и одјава радника школе, попуњавање других образаца;
– Евиденција о боловању, одсуствовању, о систематском прегледу радника, осигурању радника, о остваривању других права радника у складу са Законом о раду , Колективним уговором и Правилником о раду
– Сарадња са директором,рачуновођом, педагогом, библиотекаром , наставницима, ученицима, родитељима;
– Руковођење техничко-оперативним пословима (брига и надзор над одржавањем школе и школског простора );
– Рад са странкама, руковођење печатима;
– Послови архивирања;
– Обављање дактилографских послова из домена секретара, послови заштите на раду;
– Обрада приспјелих рачуна;
– Евиденција реверса, података за обрачун плата, података за минули рад;
– Евидентирање одсуствовања са посла ;
– Стручно усавршавање и учешће у раду стручних актива секретара, семинара, предавања и других облика усавршавања;
– Издавање преводница и извјештаја о ученицима који долазе из других школа и који одлазе у друге школе;
– Издавање потврда и увјерења, дупликата свједочанстава,
– ЕМИС и други послови
Рачуновођа:
– Координирање књиговодствених и рачуноводствених послова;
– Израда годишњег извјештаја о материјално-финансијском пословању и периодичних обрачуна;
– Израда и праћење финансијског плана;
– Израда анализе о реализацији програма рада школе;
– Унос финансијских података у Трезор РС;
– Евиденција основних средстава, ситног инвентара, службених путовања радника;
– Контрола исправности докумената;
– Израда нормативних аката из области финансија;
– Састављање статистичких извјештаја и извјештаја за органе управљања;
– Сарадња са пописном комисијом;
– Стручно усавршавање и праћење прописа из области финансија;
– Чување финансијске документације;
– Обрачун плате;
– Састављање благајничког дневника;
– Израда обрачунских листића;
– Пријем и уплата рачуна;
– Руковање новчаним средствима;
– Чување новчаних докумената и вриједносних папира;
– ЕМИС ( књиговодствена евиденција ) и остали послови

Члан 50.

(1) Радници који раде на пословима наставе у овој установи годишњи одмор користе за вријеме трајања школског распуста.
(2) Остали запослени користе годишњи одмор у складу са Законом о раду.

Члан 50а

1. Директор школе покреће дисциплински поступак против наставника, стручног сарадника и осталих радника који учине повреду радне дужности.
2. Дисциплински поступак спроводи дисциплинска комисија у складу са општим актом школе, којим се утврђују лакше и теже повреде радних дужности.
3. Директор доноси коначну одлуку и изриче дисциплинску мјеру.

Члан 50.б

1. Теже повреде радних дужности су:
а) неостваривање циљева и задатака васпитно-обарзовног рада,
б) одбијање радника да изврши своје радне обавезе одређене уговором о раду и рјешењем о 40-часовној радној недјељи,
в) одбијање наставника и стручног сарадника да изводе наставу у скалду са чланом 114. овог закона.
г) одбијање наставника, стручног сарадника и осталих радника школе да оду на комисијски љекарски преглед,
д) крађа, намјерно уништавање, оштећење или незаконито располагање средствима школе, као и наношење штете трећим лицима коју је школа дужна да надокнади,
ђ) злоупотреба положаја са материјалним или другим посљедицама за школу,
е) одавање пословне или службене тајне,
ж) насилно понашање према ученицима, радницима и трећим лицима,
з) коришћење алкохолних пића или дроге за вријеме радног времена,
и) неоправдано изосатјање са посла у трајању од три дана у календарској години,
ј) организовање инструктивне наставе за ученике основних школа и организовае курсева за ученике школе у којој ради,
к) испитивање и оцјењивање ученика супротно овом закону и правилницима,
л) довођење непримјерним понашањем у питање основних моралних вриједности,
љ) организовање ученика у политичке странке,
м) изазивање националне или вјерске нетрпељивости,
н) вријеђање на часу или у школи ученика, цијелог одјељења, родитеља ученика или радних колега,
њ) организовање или учествовање у продаји књига или друге робе ученицима,
о) примање било којег облика материјалне користи од ученика, њихових родитеља или од других лица,
п) онемогућавање контреоле стручним савјетницима и инспекцијским органима,
р) уношење оружја у школски простор,
с) сексуално узнемиравање или злостављање ученика,
т) непоштовање радног времена,
ћ) непримјерно понашање према ученицима, омаловажавање и вријеђање ученика,
у) наплаћивање тестова ученицима,
ф) употреба дуванских производа на часу и
х) употреба мобилног телефона на часу.
2. Уколико радник школе дође у алкохолисаном стању или постоји сумња да је у школу дошао под утицајем опојних дрога, директор школе дужан је да одмах о томе обавјести надлежни центар јавне безбедности и упути радника на љекарски преглед.
3. Уколико се утврди да је наставник, односно сарадник извршио тежу повреду радне дужности, директор школе отказује уговор о раду наставнику.
4. Директор школе удаљава са рада наставника, стручног сарадника и другог запосленог у школи до завршетка дисциплинског поступка, уколико је затечен у вршењу радњи за које се основано сумња да представљају кривично дјело или да угрожава имовину веће вриједности, уколико утврди да је дошао под утицајем алкохола или опојних дрога, уколико се насилнички понаша према ученицима, радницима школе и осталим лицима, као и уколико је против радника покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјецом или малољетним лицима.
5. Ако директор не поступи сагласно ставу 4. овог члана, наставника , стручног сарадника, васпитача или другог радника удаљава министар, односно оснивач школе у року од 15 дана од дана достављања обавјештења, при чему се разматра и кажњава поступак директора.

Члан 51.

(1) Послове наставника и стручног сарадника може да обавља и приправник.
(2)Приправнички рад у школи траје дванаест мјесеци и по завршетку приправничког рада, приправник полаже стручни ипит.
(3) Школа може приправника примити на обављање приправничког стажа и без закњучивања уговора о раду – волонтерски рад, а у складу са Законом о раду.
(4)Лице које је стекло радно искуство ван школе може да буде изабрано за наставника, односно стручног сарадника .
(5) Лице из става 4. овог члана не заснива радни однос у својству приправника, а обавезан је да стручни испит положи у року од годину дана.
(6) Лицу из ст. 4. и 5. овог члана престаје радни однос ако у року од једне године од заснивања радног односа у школи не положи стручни испит.
(7) Директор школе обавезан је да донесе рјешење о престанку радног односа раднику из става 6. овог члана.
(8) Министарство одређује које школе могу да се ангажују за пружање наставничке праксе студентима високошколских установа који се образују за наставничка занимања и у којим школама се полаже стручни испит.

Члан 52.

(1) У школи је дозвољено формирање синдикалних организација.
(2) Репрезентативним синдикатом сматра се већински синдикат у који је учлањено не мање од 20% запослених од укупног броја запослених.
(3) Послодавац обезбјеђује синдикату услове за његово дјеловање у складу са Посебним колективним уговором за запослене у области образовања и културе Републике Српске.

XIII ЈАВНОСТ РАДА

Члан 53.

(1) Рад школе је јаван.
(2) У школи није дозвољено политичко организовање, дјеловање и коришћење школског простора у те сврхе, у вријеме одржавања наставе.

Члан 54.

Запослени у школи имају право да буду редовно, благовремено, потпуно и истинито обавијештени о цјелокупном раду школе, материјално-финансијском стању, коришћењу средстава, раду директора, Школског одбора и других органа школе.

XIV ЕВИДЕНЦИЈА И ЈАВНЕ ИСПРАВЕ

Члан 55.

(1) Евиденција коју води школа:
а) матична књига,
б) евиденција о издатим свједочанствима,
в) дневник васпитно-образовног рада (одјељенска књига),
г) евиденција о испитима,
д) евиденцију и документацију о стручном усавршавању наставника, стручних сарадника и васпитача и
ђ) љетопис школе и
(2) Школа трајно чува:
а) матичну књигу,
б) љетопис школе и
в) евиденцију о издатим свједочанствима о завршеној основној школи.
(3) Одјељенска књига и евиденција о испитима чува се десет година.

Члан 56.

(1) Јавне исправе које издаје школа су:
а) ђачка књижица,
б) свједочанство о завршеној основној школи односно разреду,
в) преводница,
в) увјерење о положеном испиту из страног језика и
г) увјерење о завршеним нивоима основног образовања ученика са посебним потребама.
(2) Министар доноси правилник о садржају и начину вођења документације и евиденције о обрасцима јавних исправа у основној школи.

XV САРАДЊА РОДИТЕЉА, УЧЕНИКА И ШКОЛЕ

Члан 57.

(1) Школа сарађује са родитељима, односно старатељима ученика путем родитељских састанака, савјета родитеља и других облика индивидуалне и групне сарадње.
(2) Родитељски састанци су општи и одјељенски.
а) Општи родитељски састанак се организује по потреби и на њему обавезно присуствују наставници и стручни сарадници.
б) Одјељенски састанци се организују по потреби, а најмање два пута у току полугодишта.
в) Индивидуални разговори и размјена мишљења наставника и стручних сарадника са родитељима организују се ради расправљања о напредовању и понашању ученика у школи и породици, проблемима и тешкоћама у њиховом психофизичком и социјалном развоју.
г) За ученике који постижу лоше резултате у учењу и владању стручне службе школе су обавезне да организују разговоре.
д) У случају појаве насиља међу ученицима школа ће предузети неопходне мјере обавјестити, родитеље ученика и надлежне институције.

XVI АКТИ ШКОЛЕ

Члан 58.

(1) Акти школе су Статут и други општи и појединачни акти којима се уређују односи, обавезе и одговорности запослених у школи, рад школе, поступак остваривања права, као и друга питања која произилазе из дјелатности школе.
(2) Други општи и појединачни акти школе не могу бити у супротности са Статутом.

Члан 59.

Статут и сви општи акти обавезују све запослене у школи.
Статут и други акти школе морају бити доступни свим запосленим у школи.

XVI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 60.

Општи акти у складу са овим Статутом донијеће се у року од 9 мјесеци од дана усвајања Статута.

Члан 61.

Престанак важења
Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут школе бр. 610-01/402-09 усвојен на сједници Школског одбора одржаној 01.06.2009. године.

Члан 62.

Министарство просвјете и културе актом број 07.020/610-1165/12 од 18.12.2012. год је дало сагласност на овај статут.

Члан 63.

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној плочи школе.

Члан 64

О свим измјенама и допунама Статута стараће се директор и секретар школе.

Број: 610-01/649-12                                                                                                            Предсједник Школског одбора

Слатина, 20.09. 2012. године                                                                                                           Боса Зељковић